Programul doctoral

Rapoartele de cercetare ştiinţifică trebuie să asigure, prin conţinutul lor, îndeplinirea rolului de a crea cunoştinţele, competenţele şi abilităţile de specialitate care îi conferă doctorandului capacitatea de:

(1) a înţelege sistematic şi comprehensiv domeniul şi tema de cercetare;

(2) a fi la curent cu stadiul cunoaşterii în domeniul şi tema respectivă;

(3) a folosi metodele de cercetare avansate din domeniu;

(4) a analiza critic şi a sintetiza idei noi şi complexe;

(5) a da noi interpretări şi dezvoltări ale ideilor şi abordărilor existente;

(6) a anticipa şi rezolva probleme complexe;

(7) a propune soluţii inovatoare şi creative, fundamentate ştiinţific;

(8) a contribui la progresul cunoaşterii prin cercetare originală cu impact naţional sau internaţional, demonstrată prin publicaţii ştiinţifice;

(9) a contribui la promovarea dezvoltării economice, sociale şi culturale în contextul unei societăţi bazate pe cunoaştere.

Structura unui raport de cercetare ştiinţifică prezintă, de regulă, următoarele componente:

  • introducere;
  • conţinut;
  • concluzii şi direcţii de cercetare viitoare;
  • bibliografie;
  • anexe.

Introducerea are rolul de a contura caracteristicile generale ale raportului de cercetare, prin referire la: actualitatea temei de cercetare; principalele contribuţii teoretice şi practice (după caz); structura succintă a lucrării.

Conţinutul raportului de cercetare va fi structurat în raport cu obiectivele cercetării, responsabilitatea acestuia fiind în sarcina doctorandului şi conducătorului de doctorat. Conţinutul raportului de cercetare trebuie să fie adecvat din punct de vedere ştiinţific şi să se distingă prin: nivel de informare şi limbaj de exprimare, relevanţa şi actualitatea publicaţiilor; contribuţii personale, critic-analitice, bazate pe analiza stadiului actual al cunoaşterii şi comparate cu cele mai recente realizări citate în fluxul principal de publicaţii; originalitatea contribuţiilor personale şi impactul acestora asupra domeniului studiat.

Concluziile şi direcţiile viitoare de cercetare trebuie să facă referire la gradul de susţinere a contribuţiilor din raport şi generarea de valoare adăugată.

Bibliografia trebuie să fie actuală şi relevantă pentru aria de cercetare a raportului realizat. Relevanţa referinţelor bibliografice rezultă din nivelul fluxului principal de publicaţii (reviste cotate ISI/indexate BDI/recunoscute CNCSIS, cărţi şi volume de referinţă, alte materiale de studiu). Doctorandul trebuie să demonstreze un echilibru între titlurile din literatura română şi cea străină în documentarea bibliografică.

Anexele reprezintă un element opţional, dependent de conţinutul raportului de cercetare ştiinţifică, prin care se dezvoltă sau se susţin anumite idei, de regulă prin date cifrice.

Raportul de cercetare trebuie redactat pe format A4, la un rând şi jumătate, cu caractere TNR (diacritice), aliniat justify. Marginile utilizate: sus 2,54 cm; jos 2,54 cm; stânga 2,54 cm; dreapta 2,54 cm; gutter position: Left; Header: 1,25 cm; Footer: 1,25 cm. Nu se vor utiliza efecte vizuale, de natură grafică. Paginile vor fi numerotate continuu, începând cu numărul 1 (pagina de titlu) şi încheind cu numărul ultimei pagini a bibliografiei.

Evaluarea rapoartelor de cercetare se realizează de către o comisie de îndrumare constituită la nivelul domeniului, alcătuită din minim 3 membri, având drept președinte conducătorul de doctorat al studentului evaluat. Un raport de cercetare este considerat a fi susținut dacă studentul doctorand a obținut minim calificativul „suficient” / „satisfăcător”.

Doctoranzii trebuie să îndeplinească următoarele criterii:

  • Participarea la minim două conferințe academice (trei pentru domeniul Management), unde vor fi prezentate rezultate ale cercetării doctorale în domeniul ales. La finalul stagiului se vor prezenta la Biroul Doctorate dovezi ale participării în calitate de speaker (diplome eliberate de organizatorii conferințelor; programul evenimentelor);
  • Publicarea a cel puţin două articole (trei pentru domeniul Management) în reviste indexate în baze de date internaţionale (BDI) sau acel puţin două capitole de cărţi în volume publicate la o editură din categoria A1 (edituri cu prestigiu internaţional) sau A2 (edituri cu prestigiu recunoscut), din Anexele la Ordinul ministrului Educației Naționale nr. 5.110/2018 privind aprobarea standardelor minimale pentru acordarea titlului de doctor; Bazele de date internaţionale (BDI) recunoscute sunt: ISI Web of Science, SCOPUS, EBSCO, ProQuest, CEEOL, Ulrich, ERIH, Index Copernicus, CSA, GESIS, IBSS, SAGE, OVID, ECOLIT, Psychlit, PubMEd, Elsevier, Springerlink, Persee, DOAJ, Jstor, SSRN, REPEC, Informa, Project MUSE şi HEIN Online.

Studenții-doctoranzi sunt rugați ca în procesul de redactare a tezei de doctorat să aibă în vedere prevederile Ghidului privind standardele de calitate în elaborarea tezei de doctorat

     În urma consultării cu profesorul coordonator, studentul-doctorand predă teza în format electronic şi, după caz, în format printat la secretariatul Școlii Doctorale, însoțit de formularul de solicitare a analizei de similitudini (tipizat furnizat la cerere de Biroul Doctorate);

1.     Școala Doctorală realizează analiza de similitudini utilizând un program recunoscut de C.N.A.T.D.C.U. sau un program dezvoltat la nivel naţional privind detecţia de similitudini; rapoartele de similitudini se includ în dosarul de doctorat; durata de verificare nu poate depăși 30 de zile de la data depunerii tezei de doctorat la IOSUD;

1.   Teza de doctorat este prezentată în comisia de îndrumare din cadrul Școlii Doctorale; după această presusţinere, care poate fi publică, conducătorul de doctorat şi comisia de îndrumare decid asupra depunerii oficiale a tezei şi organizării susţinerii publice; acordul membrilor comisiei de îndrumare (Proces Verbal) se transmite Biroului Doctorate; durata procesului de evaluare a tezei în comisia de îndrumare și control este de  maximum 30 de zile;

      Dosarul de susținere publică se depune în mod oficial la Biblioteca SNSPA și Biroul Doctorate cu minimum 20 de zile calendaristice înainte de data propusă pentru susţinere;

     Școala Doctorală întocmeşte şi afişează anunţul pentru susţinerea publică cu cel puţin 20 de zile calendaristice înainte de data propusă pentru susţinere. Acesta va include în mod obligatoriu data, locaţia şi ora de susţinere, conducătorul sau conducătorii de doctorat, precum şi locul unde textul integral al tezei poate fi consultat în format tipărit. Anunţul susţinerii publice, rezumatul tezei în format electronic, CV-ul doctorandului, CV-urile membrilor comisiei de susţinere publică a tezei de doctorat sau link-uri către acestea sunt afişate pe site-ul I.O.S.U.D.-S.N.S.P.A

Documente necesare pentru dosarul de susțienere publică

– copie scanată a actului de identitate al studentului-doctorand;

– copie scanată a certificatului de naștere al studentului-doctorand;

– copie scanată a certificatului de căsătorie al studentului-doctorand, dacă este cazul;

– CV-ul studentului doctorand in limbile română si engleză;

– copii-scan ale diplomelor de studii (bacalaureat, licență, master);

– cererea pentru fixarea datei de susținere publică a tezei de doctorat, avizată de conducătorul de doctorat și de președintele comisiei de susținere, depusă la secretariatul Școlii Doctorale cu minimum 20 de zile calendaristice înainte de data propusă pentru susținere (formularul-tip se obține la cerere de la Biroul Doctorate);

– adeverința privind depunerea unui exemplar tipărit al tezei de doctorat la Biblioteca SNSPA (formularul-tip se obține la cerere de la Biroul Doctorate și se prezintă semnat de secretarul Bibilotecii);

– fișa de lichidare, completată și semnată (formularul-tip se obține la cerere de la Biroul Doctorate);

– rezumatul tezei de doctorat in limbile română si engleză (pdf, minim 20 pagini fiecare);

– teza de doctorat și anexele sale, în format electronic (într-un singur document pdf, non-scan – transmisă atât pe mail Biroului Doctorate, cât și pe CD, la depunerea fizică a dosarului) și în format fizic (tipărit, 2 exemplare, copertate);

lista publicațiilor (datată și semnată olograf) rezultate în urma cercetării științifice din programul de studii
doctorale,  publicate/acceptate spre publicare (dacă este cazul), și copii scanate ale respectivelor publicații

·  Pentru domeniile Ştiinţe administrative, Ştiinţe ale comunicării, Ştiinţe politice și Sociologie, sunt obligatorii: publicarea a cel puţin 2 articole în reviste indexate în baze de date internaţionale (BDI) sau a cel puţin două capitole de cărţi în volume publicate la o editură din categoria A1 (edituri cu prestigiu internaţional) sau A2 (edituri cu prestigiu recunoscut), din anexa nr. 25 la Ordinul ministrului Educației Naționale nr. 5.110/2018 privind aprobarea standardelor minimale pentru acordarea titlului de doctor;

·   Pentru domeniul Management este obligatorie publicarea a minimum 3 articole în reviste ştiinţifice indexate în minimum trei baze de date internaţionale sau cotate Web of Science, din care, la un articol, doctorandul are calitatea de unic autor, prim-autor sau autor corespondent (conform Anexei 27 la OMEN 5.110./2018);

– dovezi ale participării la cel puțin 2 conferințe academice (3 pentru domeniul Management), unde au fost de asemenea prezentate articole (diplome / programul conferințelor, cu mențiunea explicită a participării studentului-doctorand în calitate de prezentator / panelist);

– declarația studentului-doctorandprivind opțiunile acestuia referitor la publicarea tezei de doctorat (formularul-tip se obține la cerere de la Biroul Doctorate);

– declarația pe proprie răspundere privind asumarea luării la cunoștință a prevederilor Art. 170 Legea 1/2011 Ciclul III – Studii universitare de doctorat Organizarea studiilor universitare, co-semnată de studentul-doctorand și coordonatorul acestuia (formularul-tip se obține la cerere de la Biroul Doctorate);

– declarația privind conformitatea titlului și a traducerii acestuia (formularul-tip se obține la cerere de la Biroul Doctorate);

– chitanța aferentă plății taxei de susținere a tezei in cuantum de 3.000 de lei, Plata taxei se face prin virament bancar in contul Scolii Doctorale RO66BRDE445SV27447894450