Programul doctoral

Rapoartele de cercetare ştiinţifică trebuie să asigure, prin conţinutul lor, îndeplinirea rolului de a crea cunoştinţele, competenţele şi abilităţile de specialitate care îi conferă doctorandului capacitatea de:

(1) a înţelege sistematic şi comprehensiv domeniul şi tema de cercetare;

(2) a fi la curent cu stadiul cunoaşterii în domeniul şi tema respectivă;

(3) a folosi metodele de cercetare avansate din domeniu;

(4) a analiza critic şi a sintetiza idei noi şi complexe;

(5) a da noi interpretări şi dezvoltări ale ideilor şi abordărilor existente;

(6) a anticipa şi rezolva probleme complexe;

(7) a propune soluţii inovatoare şi creative, fundamentate ştiinţific;

(8) a contribui la progresul cunoaşterii prin cercetare originală cu impact naţional sau internaţional, demonstrată prin publicaţii ştiinţifice;

(9) a contribui la promovarea dezvoltării economice, sociale şi culturale în contextul unei societăţi bazate pe cunoaştere.

Structura unui raport de cercetare ştiinţifică prezintă, de regulă, următoarele componente:

 • introducere;
 • conţinut;
 • concluzii şi direcţii de cercetare viitoare;
 • bibliografie;
 • anexe.

Introducerea are rolul de a contura caracteristicile generale ale raportului de cercetare, prin referire la: actualitatea temei de cercetare; principalele contribuţii teoretice şi practice (după caz); structura succintă a lucrării.

Conţinutul raportului de cercetare va fi structurat în raport cu obiectivele cercetării, responsabilitatea acestuia fiind în sarcina doctorandului şi conducătorului de doctorat. Conţinutul raportului de cercetare trebuie să fie adecvat din punct de vedere ştiinţific şi să se distingă prin: nivel de informare şi limbaj de exprimare, relevanţa şi actualitatea publicaţiilor; contribuţii personale, critic-analitice, bazate pe analiza stadiului actual al cunoaşterii şi comparate cu cele mai recente realizări citate în fluxul principal de publicaţii; originalitatea contribuţiilor personale şi impactul acestora asupra domeniului studiat.

Concluziile şi direcţiile viitoare de cercetare trebuie să facă referire la gradul de susţinere a contribuţiilor din raport şi generarea de valoare adăugată.

Bibliografia trebuie să fie actuală şi relevantă pentru aria de cercetare a raportului realizat. Relevanţa referinţelor bibliografice rezultă din nivelul fluxului principal de publicaţii (reviste cotate ISI/indexate BDI/recunoscute CNCSIS, cărţi şi volume de referinţă, alte materiale de studiu). Doctorandul trebuie să demonstreze un echilibru între titlurile din literatura română şi cea străină în documentarea bibliografică.

Anexele reprezintă un element opţional, dependent de conţinutul raportului de cercetare ştiinţifică, prin care se dezvoltă sau se susţin anumite idei, de regulă prin date cifrice.

Raportul de cercetare trebuie redactat pe format A4, la un rând şi jumătate, cu caractere TNR (diacritice), aliniat justify. Marginile utilizate: sus 2,54 cm; jos 2,54 cm; stânga 2,54 cm; dreapta 2,54 cm; gutter position: Left; Header: 1,25 cm; Footer: 1,25 cm. Nu se vor utiliza efecte vizuale, de natură grafică. Paginile vor fi numerotate continuu, începând cu numărul 1 (pagina de titlu) şi încheind cu numărul ultimei pagini a bibliografiei.

Evaluarea rapoartelor de cercetare se realizează de către o comisie de îndrumare constituită la nivelul domeniului, alcătuită din minim 3 membri, având drept președinte conducătorul de doctorat al studentului evaluat. Un raport de cercetare este considerat a fi susținut dacă studentul doctorand a obținut minim calificativul „suficient” / „satisfăcător”.

Doctoranzii trebuie să îndeplinească următoarele criterii:

 • Participarea la minim două conferințe academice, unde vor fi prezentate rezultate ale cercetării doctorale în domeniul ales. La finalul stagiului se vor prezenta la Biroul Doctorate dovezi ale participării în calitate de speaker (diplome eliberate de organizatorii conferințelor; programul evenimentelor);
 • Publicarea a cel puţin două articole în reviste indexate în baze de date internaţionale (BDI) sau acel puţin două capitole de cărţi în volume publicate la o editură din categoria A1 (edituri cu prestigiu internaţional) sau A2 (edituri cu prestigiu recunoscut), din Anexele la Ordinul ministrului Educației Naționale nr. 5.110/2018 privind aprobarea standardelor minimale pentru acordarea titlului de doctor; Bazele de date internaţionale (BDI) recunoscute sunt: ISI Web of Science, SCOPUS, EBSCO, ProQuest, CEEOL, Ulrich, ERIH, Index Copernicus, CSA, GESIS, IBSS, SAGE, OVID, ECOLIT, Psychlit, PubMEd, Elsevier, Springerlink, Persee, DOAJ, Jstor, SSRN, REPEC, Informa, Project MUSE şi HEIN Online.

Etape în vederea susţinerii publice a tezei de doctorat:

 1. Studentul-doctorand predă teza în format electronic şi, după caz, în format printat la secretariatul şcolii doctorale; în acest sens IOSUD emite un document justificativ înregistrat în registrul de evidențe al instituției, documentul face parte din dosarul de doctorat;
 2. Școala doctorală realizează analiza de similitudini utilizând un program recunoscut de C.N.A.T.D.C.U. sau un program dezvoltat la nivel naţional privind detecţia de similitudini; rapoartele de similitudini se includ în dosarul de doctorat; durata de verificare nu poate depăși 30 de zile de la data depunerii tezei de doctorat la IOSUD;
 3. Teza de doctorat este prezentată în comisia de îndrumare din cadrul școlii doctorale; după această presusţinere, care poate fi publică, conducătorul de doctorat şi comisia de îndrumare decid asupra depunerii oficiale a tezei şi organizării susţinerii publice; referatul de acceptare al conducătorului de doctorat și acordul membrilor comisiei de îndrumare se include în dosarul de doctorat; durata procesului de evaluare a tezei în comisia de îndrumare și control este de 30 zile;
 4. Teza de doctorat se depune în mod oficial la secretariatul şcolii doctorale, în format tipărit şi în format electronic, împreună cu rezumatul tezei de doctorat şi CV-ul doctorandului; secretariatul şcolii doctorale certifică îndeplinirea de către doctorand a tuturor obligaţiilor din cadrul programului de studii universitare de doctorat și respectării procedurilor prezentate la lit. a), b), c) ale prezentului articol;
 5. Cererea pentru fixarea datei de susţinere publică a tezei de doctorat, avizată de conducătorul de doctorat şi de preşedintele comisiei de susţinere, se depune la secretariatul şcolii doctorale cu minimum 20 de zile calendaristice înainte de data propusă pentru susţinere;
 6. Școala doctorală întocmeşte şi afişează anunţul pentru susţinerea publică cu cel puţin 20 de zile calendaristice înainte de data propusă pentru susţinere. Acesta va include în mod obligatoriu data, locaţia şi ora de susţinere, conducătorul sau conducătorii de doctorat, precum şi locul unde textul integral al tezei poate fi consultat în format tipărit. Anunţul susţinerii publice, rezumatul tezei în format electronic, CV-ul doctorandului, CV-urile membrilor comisiei de susţinere publică a tezei de doctorat sau link-uri către acestea sunt afişate pe site-ul I.O.S.U.D.-S.N.S.P.A

Documente necesare pentru dosarul de susţinere:

a) copie scanată a actului de identitate al studentului –doctorand;

b) copie scanată a certificatului de naștere al studentului –doctorand;

c) copie scanată a certificatului de căsătorie al studentului –doctorand, dacă este cazul;

d) CV-ul studentului doctorand in limba romana si engleza;

e) cerere semnată de studentul-doctorand, înregistrată la școala doctorală, privind demararea procedurilor de evaluare a tezei de către comisia de îndrumare, avizată de conducătorul de doctorat, în vederea presusținerii tezei de doctorat;

f) propunerea componenței comisiei de susținere publică a tezei de doctorat, formulată de conducătorul de doctorat

g) cererea pentru fixarea datei de susținere publică a tezei de doctorat, avizată de conducătorul de doctorat și de președintele comisiei de susținere, depusă la secretariatul școlii doctorale cu minimum 20 de zile calendaristice înainte de data propusă pentru susținere;

h) adeverința privind depunerea unui exemplar tipărit al tezei de doctorat la biblioteca universității

i) avizul comisiei de îndrumare în vederea depunerii tezei de doctorat la secretariatul școlii doctorale

j) referatul de acceptare din partea îndrumătorului de doctorat

k)  rezumatul tezei de doctorat in limba romana si engleza ( minim 20 pagini);

l) teza de doctorat și anexele sale, în format electronic;

m) lista publicațiilor (semnata) rezultate în urma cercetării științifice din programul de studii doctorale,  publicate/acceptate spre publicare, dacă este cazul, și copii scanate ale respectivelor publicații;

n) declarația studentului-doctorand privind opțiunile acestuia referitor la publicarea tezei de doctorat;

o) chitanta aferenta platii taxei de sustinere a tezei in cuantum de 3000 de leiPlata taxei se face prin virament bancar in contul Scolii Doctorale : RO 66BRDE445SV27447894450.