Anii II & III

Pentru domeniile Stiințe politice, Stiințe administrative, Stiințe ale comunicării și Sociologie:

  • Prezentarea a trei rapoarte de cercetare. Rapoartele vor evidenția parcursul cercetării doctorale, ele trebuind să se regăsească în programarea realizată în cadrul programului de cercetare, prezentat în Anul I de studii. În vederea finalizării acestei etape, studentul trebuie să obțină pentru fiecare raport cel puțin calificativul „suficient” / „satisfăcător”.
  • Participarea la minim două conferințe academice, unde vor fi prezentate rezultate ale cercetării doctorale în domeniul ales. La finalul stagiului se vor prezenta la Biroul Doctorate dovezi ale participării în calitate de speaker (diplome eliberate de organizatorii conferințelor; programul evenimentelor);
  • Publicarea a cel puţin două articole în reviste indexate în baze de date internaţionale (BDI) sau acel puţin două capitole de cărţi în volume publicate la o editură din categoria A1 (edituri cu prestigiu internaţional) sau A2 (edituri cu prestigiu recunoscut), din Anexele la Ordinul ministrului Educației Naționale nr. 5.110/2018 privind aprobarea standardelor minimale pentru acordarea titlului de doctor; Bazele de date internaţionale (BDI) recunoscute sunt: ISI Web of Science, SCOPUS, EBSCO, ProQuest, CEEOL, Ulrich, ERIH, Index Copernicus, CSA, GESIS, IBSS, SAGE, OVID, ECOLIT, Psychlit, PubMEd, Elsevier, Springerlink, Persee, DOAJ, Jstor, SSRN, REPEC, Informa, Project MUSE şi HEIN Online.

Domeniul Management:

  • Prezentarea a trei rapoarte de cercetare. Rapoartele vor evidenția parcursul cercetării doctorale, ele trebuind să se regăsească în programarea realizată în cadrul programului de cercetare, prezentat în Anul I de studii. În vederea finalizării acestei etape, studentul trebuie să obțină pentru fiecare raport cel puțin calificativul „suficient” / „satisfăcător”.
  • Publicarea a minimum trei articole în reviste ştiinţifice indexate în minimum trei baze de date internaţionale sau cotate Web of Science, din care, la un articol, doctorandul are calitatea de unic autor, prim-autor sau autor corespondent;
  • Prezentarea a minimum trei lucrări ştiinţifice la conferinţe internaţionale în domeniu, dovedite prin programul conferinţei.

La finalul stagiului,  doctorandul trebuie să obțină avizul comisiei de îndrumare, în urma unei susțineri prealabile (presusțineri) a tezei de doctorat. Ulterior obținerii acestui aviz, studentul-doctorand va fi programat pentru suținerea publică a tezei.

Finalizarea stagiului doctoral corespunde unui număr de 180 de credite transferabile, conform Regulamentul Privind Sistemul European de Credite Transferabile (ECTS/SECT), aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 72 /30.09.2020.