Studii postdoctorale

Admitere Postdoctorat 2020

Școala Naţională de Studii Politice şi Administrative (SNSPA) organizează concurs de admitere la studii postdoctorale.

Concursul de admitere se desfăşoară în două etape: evaluarea dosarelor candidaţilor şi interviu.

Selecţia candidaţilor se va realiza de către comisii organízate pentru fiecare domeniu/subdomeniu doctoral  din  cadrul  SNSPA: ştiinţe politice, ştiinţe administrative, ştiinţe ale comunicării, sociologie, management. Interviul se va  desfăşura  în  faţa  comisiei  de  selecţie  a  cercetătorilor  postdoctorali,  atât  în  limba  română,  cât  şi  în  limba engleză.

Calendarul admiterii la studii postdoctorale, în cadrul IOSUD-SNSPA:

 1 octombrie 2020 – Anunțarea concursului de admitere

 6-12 octombrie 2020, ora 09:00 – Înscrierea candidaților, prin transmiterea dosarului, în format electronic la adresa de email: doctorat@snspa.ro

12 octombrie 2020 – Afișarea cadidaților eligibili, în urma analizei dosarelor de către comisia de admitere

12 octombrie 2020, ora 10 – Concursul de admitere (Interviu)

13 octombrie 2020 – Afișarea rezultatelor

14 octombrie 2020 – Înmatricularea postdoctoranzilor

La concurs se pot înscrie candidaţii care îndeplinesc  următoarele criterii minime:

– au obţinut titlul ştiinţific de doctor cu cel mult 5 (cinci) ani înainte de admiterea în programul de  cercetare  postdoctorală; titlul de doctor trebuie să fi fost obţinut într-unul dintre domeniile programelor doctorale ale SNSPA sau într-un domeniu înrudit/conex;

– au publicat cel puţin un articol într-o revistă ştiinţifică indexată  în minim două baze de date internaţionale şi/sau cotate ISI (conform domeniului/ subdomeniului doctoral), criteriul este considerat îndeplinit şi în cazul volumelor publicate în calitate de coautor/ coeditor;

– au participat la cel puțin o conferință naţională sau internaţională.

Regulament de selecţie şi înmatriculare a cercetătorilor la şcoala postdoctorală din SNSPA poate consultat Aici.

Dosarul candidatului la programul de cercetare postdoctorală va fi transmis la adresa de email doctorat@snspa.ro și va cuprinde următoarele documente:

Fişa de înscriere, în formatul stabilit în Anexa 1 a Regulamentului de selecţie;

Copie a diplomei de doctor sau  a  ordinului  MEN  privind  acordarea  titlului  de  doctor, pentru dosarul de înscriere;

Copie a dovezii echivalării diplomei de doctor de către MEN, dacă titlul de doctor este obţinut în străinătate;

Curriculum vitae în format EuroPass, însoţit de lista lucrărilor publicate/prezentate;

Copie conform cu originalul a certificatului de nastere;

Copie conform cu originalul a certificatului de căsătorie sau alt act de schimbare a numelui (dacă este cazul);

O scrisoare de recomandare din partea unui profesor coordonator de doctorat din cadrul SNSPA, din  domeniul/  subdomeniul  doctoral  pentru  care  candidează,  profesor  care  îşi asumă  mentoratul  candidatului  în  cazul  în  care  acesta  din  urmă  obţine  o  poziţie  de cercetător postdoctoral;

Copie a unei lucrări publicate de candidat (în calitate de autor şi/sau coautor) în reviste ştiinţifice indexate în minimum două baze de date internaţionale şi/sau cotate ISI ;

Proiectul individual de cercetare postdoctorală, în formatul stabilit în Anexa 2 la prezentul Regulament 

Declaraţie pe propria răspundere privind înţelegerea obligaţiilor contractuale care vor fi impuse cercetătorilor postdoctorali în cazul în care vor fi admişi, în formatul stabilit în Anexa 3 la prezentul Regulament ;