Documente pentru înscriere

Pentru înscrire la studii universitare de doctorat, dosarul candidatului va cuprinde următoarele documente:

 • Cerere de înscriere la concurs – formular tip (click aici);
 • Curriculum vitae şi lista lucrărilor publicate (inclusiv lucrări de specialitate prezentate public) şi extrase ale publicaţiilor relevante pentru domeniul doctoratului;
 • Proiectul propus de candidat/ă pentru cercetarea doctorală, redactat conform anexei 2 la Regulamentul de organizare a admiterii la doctorat, care trebuie să se încadreze în domeniile prioritare de cercetare ale SNSPA – Click aici pentru vizualizare regulament;
 • Copie a actului de identitate;
 • Copie legalizată/certificată la secretariat după certificatul de naştere;
 • Copie legalizată/certificată la secretariat   după  diploma de bacalaureat  + anexe sau echivalentul acesteia (eventual  tradusă  şi  legalizată);
 • Copie legalizată/certificată la secretariat   după  diploma  de  licenţă  + anexe sau echivalentul acesteia şi a anexelor corespunzătoare (eventual  tradusă  şi  legalizată);
 • Copii legalizate/certificată la secretariat după diploma de studii postuniversitare + anexe (studii aprofundate, masterat, doctorat) sau echivalentul acestora (eventual traduse şi legalizate);
 • Certificat de căsătorie (copie legalizată/certificată la secretariat sau alt act de schimbare a numelui, dacă este cazul);
 • Chitanţa privind achitarea taxei de înscriere
 • Dovezile privind competenşa lingvistică într-o limbă de circulaţie internaţională (opţional).

Candidaţii care au urmat studiile în străinătate vor prezenta traducerea legalizată a diplomei obţinute, precum şi atestatul de echivalare a acesteia eliberat de Centrului Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor – CNRED  din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale.

Din componenţa dosarului de concurs, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, se elimină cerinţa de depunere a copiilor legalizate ale documentelor, înlocuindu-le cu certificarea conformităţii cu originalul, de aceea la depunerea dosarului vă rugăm să prezentaţi şi actele în original.

Dosarul candidaţilor declaraţi admişi va fi completat cu actele solicitate, în original sau copie legalizată/certificată la secretariat, după caz, la înmatriculare.