MG – Despre

În contextul unui mediu organizațional versatil, deseori turbulent și impredictibil, în care influența economiei digitale și a economiei bazate pe cunoștințe se resimte din ce în ce mai mult în toate sferele pivot ale organizației, domeniul de doctorat Management își propune să răspundă nevoii crescânde de conștientizare și înțelegere în profunzime a fenomenelor manageriale contemporane și de acțiune eficientă asupra cauzelor, proceselor și efectelor lor pe termen mediu și lung.

 

Misiunea sa este de a asigura pregătirea științifică (conceptuală, metodologică, empirică) a absolvenților programelor masterale în concordanță cu evoluțiile din mediul economic și social, prin asigurarea unei formări de cercetare complexe și multidisciplinare, adaptată dinamicii de pe piața românească și internațională, prin promovarea bunelor practici manageriale și a noilor tendințe privind managementul performant.

Profesori coordonatori

În prezent, în cadrul domeniului Management, activează trei conducători de doctorat:
Conf. univ. dr. Florina Pînzaru
Conf. univ. dr. Elena-Mădălina Vătămănescu
Prof. univ. Dr. Dr. DHC Constantin Brătianu

Cursuri oferite doctoranzilor în management:

  • Strategii și procese de management și inovare – titular de curs: Conf. univ. dr. Florina Pînzaru
  • Metode calitative și cantitative în cercetarea din științele economice – titular de curs: Conf. univ. dr. Elena-Mădălina Vătămănescu
  • Topici avansate de management strategic – titular de curs: Prof. univ. dr. Constantin Brătianu
  • Etica cercetării și integritate academică – titular de curs: Conf. univ. dr. Elena-Mădălina Vătămănescu

Doctoranzii au posibilitatea să desfăşoare activităţi de cercetare şi să publice în centrele specializate ale Facultății de Management:

Centrul de Cercetare în Management (CCM) – condus de conf. univ. dr. Mădălina Vătămănescu (http://ccm.facultateademanagement.ro/). Centrul de Cercetare în Management (CCM) din cadrul Facultății de Management, SNSPA, își propune să devină o agora științifică pentru cercetători și practicieni din diferite domenii, promovând o abordare inter- și transdisciplinară. CCM vizează teme de actualitate transpuse în analize conceptuale și empirice cu un înalt nivel calitativ, promovate prin intermediul unor publicații științifice și conferințe cu renume internațional și prin organizarea unor evenimente academice tematice. Misiunea sa este de a sprijini, dezvolta și integra cercetarea de elită în toate activitățile educaționale, academice și științifice. Obiectivul subsumat al CCM este reprezentat de crearea unui edificiu interdisciplinar prin prisma căruia cercetători din întreaga lume își pot împărtăși pasiunea și dedicarea față de cunoaștere și inovare.

Centrul pentru Studiul Organizațiilor Responsabile (COSR) – condus de conf. univ. dr. Alexandra Zbuchea (http://www.facultateademanagement.ro/centrul-de-cercetare-in-management-si-leadeship/). Centrul pentru Studiul Organizațiilor Responsabile urmărește promovarea unor practici sustenabile atât în mediul privat cât și în cel public, atât în cadrul organizațiilor pro-profit, cât și a celor non-profit. Acest deziderat se realizează prin conectarea mediului academic cu organizații sustenabile, studierea și promovarea practicilor responsabile, promovarea inovării sociale în organizații, oferirea de resurse privind practicile responsabile în societarea contemporană, înțelegerea consumatorilor și a cetățenilor și simularea unui comportament responsabil din partea lor. Centrul activează ca un hub științific de întâlnire a stakeholderilor interesați în dezvoltarea sustenabilă a societății, care doresc să fie parte a unui eco-sistem economic sustenabil.

Centrul de Leadership și Inovare (CLI) – condus de dr. Ioana Petrescu (http://cli.facultateademanagement.ro/). Centrul de Leadership si Inovare (CLI) își propune să contribuie la dezvoltarea şi promovarea leadershipului de calitate atât în sfera privată, cât și în cea publică, la promovarea activităților de inovare în interiorul SNSPA și în afara ei. CLI dorește să crească gradul de conștientizare la nivelul societății privind importanța leadershipului și a inovării, să ofere de expertiză mediului academic, actorilor sociali, economici şi politici relevanţi, să elaboreze şi să implementeze proiecte de cercetare, pe cont propriu sau în parteneriat și, nu în ultimul rând, să atragă fonduri naţionale şi internaţionale în vederea realizării proiectelor asumate. Pentru realizarea acestor obiective, CLI organizează dezbateri cu studenși și personalități publice, seminarii, evenimente şi conferinţe pe teme legate de leadership și inovare, realizează analize și elaborează rapoarte împreună cu parteneri din mediul privat.

Admiterea

Admiterea are loc în temeiul Regulamentului privind organizarea Concursului de Admitere la doctorat.
La concursul de admitere se pot înscrie numai absolvenţii cu diplomă de master sau echivalentă acesteia, din ţară şi din străinătate, conform art. 153 alin. (2) din Legea nr. 1/2011.
Tema propusă în proiectul individual de cercetare doctorală trebuie să se încadreze într-una dintre temele prioritare ale programului de cercetare doctorală al Facultății de Management.
Candidaţii selectaţi pentru poziţiile de studenţi doctoranzi vor semna contractul de cercetare doctorală.

Parcursul academic

Structura celor 3 ani de program doctoral este următoarea:
Anul I – studenţii au posibilitatea să opteze pentru unul sau mai multe dintre cursurile oferite de şcoala doctorală. Acestea au caracter facultativ. La sfârşitul anului I, studenţii susţin în faţa unei comisii de specialitate un raport de cercetare cu privire la teză, etapele ce urmează să fie parcurse, metodologia propusă etc. 
Anii II şi III – studenţii susţin trei referate, care vor sta la baza elaborării unor capitole din teză.
La sfârşitul anului III, doctoranzii susţin teza în catedră şi ulterior în faţa comisiei desemnate.