Admitere 2019 Scoala Doctorală și Postdoctorală

Rezultate admitere doctorat 2019

Rezultate admitere postdoctorat 2019

Dispoziţii înmatriculare Scoala Doctorală 2019/2020: Management , Sociologie, Stiinte Ale Comunicării, Stiinte Administrative, Stiinţe Politice

 

ADMITERE STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT 2019

Locurile bugetate alocate pentru concursul de admitere la doctorat sunt in numar de 52, 28 cu bursa si 24 fara bursa. 

De asemenea, acest numar de locuri cuprinde si 2 locuri ( 1 cu bursa si 1 fara bursa) alocate pentru candidatii de etnie rromă. 

Candidatii pe locurile alocate pentru etnia rroma vor trebuie sa completeze dosarul cu o adeverinta emisă de una dintre organizaţiile legal constituite ale romilor, indiferent de domeniul acesteia de activitate, din care să reiasă că respectivul candidat face parte din etnia romă şi nu faptul că este membru al organizaţiei în cauză.

Fiecare profesor coordonator are alocate 1 loc la buget cu bursă şi 1 loc la buget fără bursă și locuri cu taxă.

Programarea comisiilor colocviului de admitere poate fi consultată AICI.

Lista candidaților înscriși la doctorat, domeniul Stiințe ale comunicării 

Lista candidaților înscriși la doctorat, domeniul Management

CALENDAR ADMITERE

Perioada de înscriere la concursul de admitere:

 2 – 16 septembrie 2019

Luni-Joi : 10-16

Luni, 16 septembrie: 10-14

Vineri, Sambata, Duminica: 10-14

Desfăşurarea probelor din cadrul concursului de admitere:

16 – 20 septembrie 2019

Afişarea rezultatelor:

23 – 25 septembrie 2019

Perioada de înmatriculare:

26 – 30 septembrie 2019

 

ORARUL PENTRU ÎNSCRIERI

Înscrierea candidaților la concursul de admitere la doctorat se face la Biroul Doctorate, etajul 8, camera 802, conform programului de mai jos:

Luni-Joi

Luni 16 septembrie

10:00 – 16:00

10:00-14:00

Vineri, Sambata, Duminica

10:00 – 14:00

Perioada de înscriere se încheie pe 16 septembrie 2019, ora 14:00.

TAXE

Plata taxei de inscriere la concursul de admitere, în cuantum de 300 lei, se va plăti în contul     RO 66BRDE445SV27447894450 SNSPA SCOALA DOCTORALA, la dosar ataşându-se copie a extrasului de cont/chitanţei.

După afişarea rezultatelor, candidații declaraţi admişi trebuie să achite taxa de înmatriculare în cuantum de 100 lei şi să prezinte chitanţa la Biroul Doctorate, pentru confirmarea locului ocupat.

Taxa de studiu pentru candidaţii admişi pe locuri cu finaţare proprie (cu taxă) este în valoare de 7000 lei pe an.

ACTE NECESARE ÎNSCRIERII

Pentru înscrire la studii universitare de doctorat, dosarul candidatului va cuprinde următoarele documente:

 • Cerere de înscriere la concurs – formular tip (click aici);
 • Fişa de înscriere, completată cu majuscule şi care să conţină toate datele cerute conform Anexei 1 la Regulamentul de organizare a admiterii la doctorat (click aici);
 • Curriculum vitae şi lista lucrărilor publicate (inclusiv lucrări de specialitate prezentate public) şi extrase ale publicaţiilor relevante pentru domeniul doctoratului;
 • Proiectul propus de candidat/ă pentru cercetarea doctorală, redactat conform anexei 2 la Regulamentul de organizare a admiterii la doctorat, care trebuie să se încadreze în domeniile prioritare de cercetare ale SNSPA - Click aici pentru vizualizare regulament;
 • Copie a actului de identitate;
 • Copie legalizată/certificată la secretariat după certificatul de naştere;
 • Copie legalizată/certificată la secretariat   după  diploma de bacalaureat  + anexe sau echivalentul acesteia (eventual  tradusă  şi  legalizată);
 • Copie legalizată/certificată la secretariat   după  diploma  de  licenţă  + anexe sau echivalentul acesteia şi a anexelor corespunzătoare (eventual  tradusă  şi  legalizată);
 • Copii legalizate/certificată la secretariat după diploma de studii postuniversitare + anexe (studii aprofundate, masterat, doctorat) sau echivalentul acestora (eventual traduse şi legalizate);
 • Certificat de căsătorie (copie legalizată/certificată la secretariat sau alt act de schimbare a numelui, dacă este cazul);
 • Chitanţa privind achitarea taxei de înscriere
 • Dovezile privind competenşa lingvistică într-o limbă de circulaţie internaţională (opţional).

Candidaţii care au urmat studiile în străinătate vor prezenta traducerea legalizată a diplomei obţinute, precum şi atestatul de echivalare a acesteia eliberat de Centrului Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor - CNRED  din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale.

Din componenţa dosarului de concurs, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, se elimină cerinţa de depunere a copiilor legalizate ale documentelor, înlocuindu-le cu certificarea conformităţii cu originalul, de aceea la depunerea dosarului vă rugăm să prezentaţi şi actele în original.

Dosarul candidaţilor declaraţi admişi va fi completat cu actele solicitate, în original sau copie legalizată/certificată la secretariat, după caz, la înmatriculare.

Teme prioritare admitere doctorat

DOMENIUL ȘTIINȚE POLITICE

PROF. UNIV. DR. IORDAN BĂRBULESCU

 1. Politici publice europene
 2. Instituţii europene
 3. Proces decizional în Uniunea Europeană
 4. Relaţii externe ale Uniunii Europene
 5. Diplomatie si negocieri

PROF. UNIV. DR. CEZAR BÎRZEA

 1. Cetatenia europeana
 2. Politici publice
 3. Securitate societal
 4. Migrațiile umane în Europa

PROF. UNIV. DR. DANIEL DĂIANU

 1. Sistemul financiar international: criza, institutii, reforma cadrului de reglementare si supraveghere
 2. Guvernanta in UE: criza zonei euro; Uniunea Bancara; noul sistem de guvernanta in UE; implicatii penru tarile nou intrate in UE;
 3. Tendinte structurale in economia mondiala: redistributia puterii economice; locul UE in economia globala; presiuni demografice
 4. Robustetea si rezilienta sistemelor social-economice: socuri conventionale si non-conventionale (inclusiv atacuri cibernetice)
 5. Schimbari de clima si mediul economic si social

PROF. UNIV. DR. MIHAIL IONESCU

 1. Crize majore ale sistemului international de state
 2. Starea actuala a sistemului international de state
 3. Sistemul international de state : trenduri si „dosare” istorice (1815-2014)
 4. Trenduri- topicuri relative la: balanţa de putere, securitate colectivă, bipolarism, unipolarism, multipolarism, hegemonie, războaie locale, hegemonie, colonialism, lupta de eliberare naţională, etc
 5. “Dosare”: topicuri referitoare la evenimente istorice importante (ex: Acordurile Sykes-Picot din 1916 şi situaţia din Mideast; criza euro, etc.)

PROF. UNIV. DR. TEODOR MELEŞCANU

 1. Schimbarea naturii relatiilor internationale si a utilizarii fortei, in contextul conflictelor din Ucraina, Siria, Irak
 2. Regiunea Asia/Pacific - un important centru de greutate pe harta geopolitica.

PROF. UNIV. DR. ADRIAN MIROIU

 1. Teoria alegerii sociale
 2. Instituții și abordări instituționale
 3. Abordări normative ale politcilor publice

PROF. UNIV. DR. MIHAELA MIROIU

Tema cadru: Drepatea socială și calitatea democrației

 1. Perspective ideologice actuale asupra dreptății sociale
 2. Egalitatea de șanse: Ideologii, politici și mișcări
 3. Calitatea democrației și moralitatea politică

PROF. UNIV. DR. IOAN MIRCEA PAŞCU

 1. Politica externă și de securitate a Uniunii Europene după Tratatul de la Lisabona – principale provocări.
 2. Parteneriatele strategice ale Uniunii Europene.
 3. Parteneriatul Estic și relația UE-Federația Rusă.
 4. Sistemul internațional după anexarea Crimeii.
 5. Redistribuirea puterii în sistemul internațional.
 6. Relațiile NATO-Uniunea Europeană.
 7. „Reasigurarea strategică” și rolul NATO în securitatea europeană.
 8. Evoluția relațiilor transatlantice în perioada post-Război Rece.
 9. Vulnerabilități, riscuri și amenințări la adresa securității naționale.
 10. Conflictele secolului XXI. Tipologie și studii de caz.

PROF. UNIV. DR. GEORGE MAIOR

 1. Gândirea strategică în relaţiile internaţionale
 2. Impactul social și economic al evoluțiilor tehnologice
 3. Politici și managementul instituțiilor de apărare și securitate în secolul XXI
 4. Ordine și haos în lumea amenințărilor asimetrice și hibride
 5. Echilibrul puterii în era globalizării

CONF. UNIV. DR. ANDREI ȚĂRANU

 1. Populism
  1. Istoria Populismului european
  2. Populismul contemporan si impactul acestuia asupra democratiei
 2. Cultura si Politica
  1. Influenta literaturii, artei si muzicii asupra formarii ideologiilor si comportamentelor politice
 3. Simbolica  Politica. Spatiul imaginarului politic
 4. Mitologie Politice. Limbaj si semantica politica.
 5. Istoria Doctrinelor si Ideologiilor Politice.

PROF. UNIV. DR. ADRIAN POP

 1. Relaţiile internaţionale în perioada Războiului Rece;
 2. Tranziţia politică şi democratizarea statelor din Europa Centrală şi de Est;
 3. Geopolitica şi securitatea în regiunea extinsă a Mării Negre şi sud-estul Europei;
 4. Cooperarea regională în regiunea Mării Negre şi sud-estul Europei;
 5. Evoluţia Politicii de Securitate şi Apărare Comună a UE şi a Politicii Europene de Vecinătate;
 6. Cooperarea NATO-UE în domeniul securităţii şi apărării;
 7. Dinamica relaţiilor UE-Rusia;
 8. Raporturile de putere pe plan mondial

PROF. UNIV. DR. LILIANA POPESCU

 1. Relația dintre Uniunea Europeană și spațiul postsovietic
 2. Relația Uniunea Europeană - Federația Rusă
 3. Politici și relații externe în Estul European
 4. Teme interdisciplinare relații internaționale - teorie politică; Relații internaționale - studii de gen

PROF. UNIV. DR. MIHAI PĂUNESCU

 1. Politici publice.
 2. Instituționalism în analiza organizațională.
 3. Politici educaționale.
 4. Politici ale învățământului superior.
 5. Politica științei și scientometrie.


DOMENIUL ȘTIINȚE ADMINISTRATIVE

PROF. UNIV. DR. ANI MATEI

 • Abordari sistemice integrate ale managementului si economiei publice
 • Inovarea socială și impactul său asupra dezvoltării sectorului public;
 • Specializare și coordonare în organizațiile sectorului public în condițiile afirmării guvernanței colaborative. Rolul mecanismelor de tip piață sau rețea;
 • Managementul adaptiv în contextul creșterii complexității administrative. Modele și strategii în sistemele administrației publice;
 • Modelarea și optimizarea structurilor și deciziilor administrative.

PROF. UNIV. DR. IRINA ZLĂTESCU

 • Drepturile omului in administrarea justitiei;
 • Liberul acces al cetatenilor europeni la functiile publice din statele europene;
 • Protectia informatiilor si a datelor personale prin modalitati administrative;
 • Promovarea si protejarea drepturilor omului prin mijloace contencioase si necontencioase;
 • Discriminare multipla;
 • Imigratia si integrarea migrantilor.

PROF. UNIV. DR. EMIL BĂLAN

 • Reforma statului și a administrației publice

1.Constituționalizarea administrației publice. Repere pentru o Constituție administrativă;

2.Statul de drept. Justiție administrativă și contencios administrativ-fiscal;

3.Funcțiile și caracteristicile administrației publice contemporane;

4.Servicii publice.

 • Analiză instituțională

1.Capacitatea administrativă a organizației publice (elemente; standarde; conformitate); consolidare/ dezvoltare;

2.Raporturi administrative;

3.Tipuri de analiză și instrumente de investigare a fenomenelor administrative.

 • Administrația publică sub acțiunea normelor dreptului public

1.Calitatea reglementării (secundare). Politici și instrumente de asigurare;

2.Normativitatea organizării și funcționării administrației publice;

3.Sistematizarea și codificarea normelor administrației publice.

 • Buna guvernare/Buna administrare

1.Birocrație și procedura administrativă europeană;

2.Procedura actului  administrativ;

3.Răspunderea pentru actul de putere publică;

4.Etică și integritate în exercițiul funcțiilor și demnităților publice.

 • Administrație publică și resurse

1.Proces bugetar și politici fiscal-bugetare;

2.Politici domeniale;

3.Statute profesionale

DOMENIUL ȘTIINȚE ALE COMUNICĂRII

PROF.UNIV.DR. ALINA BÂRGĂOANU

 1. Sfera publică europeană
 2. Identitatea europeană
 3. Încadrarea mediatică a subiectelor europene
 4. Media şi sfera publică
 5. Comunicarea în Uniunea Europeană
 6. Rolul media în procesul de europenizare
 7. Media şi criza economică europeană

PROF.UNIV.DR. NICOLETA CORBU

 1. Teorii ale comunicării de masă (agenda setting, utilizări şi recompense, spirala tăcerii, fluxul comunicării în două trepte etc.)
 2. Identitate / identitate europeană
 3. Comunicare politică în noul peisaj mediatic
 4. De la consumul de știri la comportamente digitale
 5. Rolul stereotipurilor în comunicarea de masă
 6. Noi direcţii de analiză în teoriile comunicării în era reţelelor sociale
 7. Comunicare interculturală
 8. Efecte ale utilizării media în era reţelelor sociale

PROF.UNIV.DR. PAUL DOBRESCU

 1. Est-Vest, noua fractură care se adaugă celei dintre nordul şi sudul european
 2. Ascensiunea lumii emergente şi problemele pe care le ridică pentru stabilitate şi cooperare
 3. Noi spatii de comunicare si practice cultural la nivel European
 4. Euroscepticismul ca dominant a spatiului public European
 5. Crizele care se anunta in perioada post criza

PROF.UNIV.DR. GRIGORE GEORGIU

 1. Cultură şi comunicare. Teorii actuale privind influenţa noilor mijloacele de comunicare asupra universului cultural.
 2. Schimbarea paradigmelor culturale în lumea postmodernă (aplicaţii cu privire la ştiinţă, artă, religie, educaţie, comunicare).
 3. Teorii cu privire la cultura media. Manipulare şi violenţă simbolică.
 4. Raportul dintre cultura scrisă şi cultura media (audiovizual) în educaţia contemporană.
 5. Imagine şi limbaj în comunicarea artistică. Procesul de receptare artistică. Relaţia dintre artă şi public. Industrii culturale şi problema kitsch-ului. Analize şi aplicaţii aplicate asupra unor domenii particulare (film, literatură, arte plastice, urbanism, design etc.).
 6. Globalizare şi cultură. Problema identităţilor culturale în contextul globalizării şi al procesului de integrare europeană. Rolul sistemului mediatic în redefinirea identităţilor culturale.
 7. Comunicarea interculturală. Etnocentrism şi relativism cultural. Competenţe şi bariere în comunicarea interculturală. Aplicaţii.
 8. Diversitatea culturilor şi dialogul intercultural. Interferenţe şi hibridări culturale. Teorii privind diferenţele dintre culturi; factori, dimensiuni şi indicatori. Identităţile culturale ca sinteze între global şi local.
 9. Religii şi conflicte identitare. Teorii privind „ciocnirea civilizaţiilor” în lumea actuală. 
 10. Dezbateri privind criza Uniunii Europene. Reproblematizări privind raportul dintre naţional şi european, dintre identităţile culturale naţionale şi identitatea europeană emergentă. Euroscepticismul, criza imigranţilor şi problema identităţii culturale a Europei.
 11. Problema brandului de ţară. Imaginea României în Europa; probleme, abordări, proiecte.

PROF.UNIV.DR. CONSTANTIN SCHIFIRNEŢ

 1. Globalizarea mass-media şi a societăţii.
 2. Rolul mass-media în globalizare
 3. Televiziunea publică şi social media
 4. Mass-media şi activismul social
 5. Consecinţele crizei economice în evoluţia mass-media
 6. Capital social şi social media
 7. Condiţiile de muncă pe platformele online
 8. Mass-media publică şi jurnalismul alternativ în România
 9. Auto-comunicare de masă (mass self-communication)
 10. Rolul new media în dezvoltarea culturii virtuale
 11. Comunicarea în societatea în reţea
 12. Efectele reţelelor sociale
 13. Identitate culturală, naţională şi de grup social în reţelele sociale online
 14. Interacţiune şi socializare în new media
 15. Gândirea comunicaţională
 16. Comunicarea la adolescenţi
 17. Contexte ale formării culturii civice prin Internet
 18. Diferenţele etnice în comportamentul de consum media
 19. Comunitatea locală şi presa locală într-o lume globală
 20. Industriile culturii
 21. Construcţia mediatică a europenizării societăţii româneşti
 22. Modernizare şi mass media
 23. Performanţă în societatea mediatică.
 24. Efectele noilor media asupra societăţii contemporane.
 25. Reconstrucţia realităţii sociale de către media
 26. Responsabilitatea jurnalistului.
 27. Societatea mediatică
 28. Societatea informaţională
 29. Presa online
 30. Influenţa Internetului asupra profesiei de jurnalist în România
 31. Contribuţia presei la formarea identităţii naţionale
 32. Monografia unei publicaţii – Adevărul, România liberă, Curentul, Ideea Europeană, Noua Revistă Română
 33. Monografia despre o personalitate a jurnalismului românesc

PROF.UNIV.DR. TUDOR VLAD

 1. Criterii de evaluare a libertăţii presei
 2. Impactul noilor tehnologii asupra mass media şi asupra statutului comunicatorilor
 3. Evaluarea programelor academice de jurnalism din România
 4. Rolul presei in procesul de democratizare
 5. Pieţele mass media din Europa Centrală şi de Est

PROF.UNIV.DR. DIANA-MARIA CISMARU

 1. Impactul dezvoltării social media asupra comunicării organizaționale
 2. Provocări pentru managementul organizațional în societatea în rețea
 3. Transformări ale organizațiilor și managementului în societatea cunoașterii
 4. Forme ale învățării organizaționale în societatea cunoașterii
 5. Rolul social media în generarea inovației în organizații și societate
 6. Promovarea inovațiilor la scară națională/internațională în era digitală
 7. Efectele crizelor de comunicare la nivelul organizațiilor
 8. Strategii de refacere a reputației în urma unei crize organizaționale
 9. Managementul reputației organizaționale în societatea digitală
 10. Crize reputaționale – cauze, particularități și consecințe
 11. Transformarea relațiilor publice în societatea hiperconectată
 12. Stategii de comunicare și promovare în societatea digitală
 13. Practici de relații publice în mediul internațional: diferențe interculturale
 14. Impactul comunicării din mediul online asupra mediului real
 15. Mass self-communication și alterarea identității în social media
 16. Fenomene psiho-sociale și caracteristici ale comunicării în rețelele sociale online
 17. Efecte negative ale dezvoltării mediului digital în cazul noilor generații
 18. Mecanisme, actori și instrumente în cadrul sharing economy
 19. Forme de antreprenoriat social dezvoltate în cadrul sharing economy
 20. Aplicații ale comunicării digitale în educația modernă

DOMENIUL SOCIOLOGIE

PROF. UNIV. DR. VINTILĂ MIHĂILESCU

 1. Comunităţi sociale; structuri şi mecanisme recente
 2. Instituţii şi organizaţii în post-comunism
 3. Sociologia vieţii cotidiene
 4. Corp, sănătate, alimentaţie
 5. Migraţie şi diferenţiere socială

PROF. UNIV. DR. VLADIMIR PASTI

 1. Caracteristici ale regimului comunist și ale societatii socialiste romanesti
 2. Particularitati ale capitalismului si ale democratiei in Romania postcomunista
 3. Caracteristici, tendinte, evolutii ale tranzitiei postcomuniste in Romania (1989-2007)
 4. Noi tendinte ale politicii si societatii romanesti dupa 2007
 5. Elitele comunismului și ale postcomunismului si mobilitatea sociala
 6. Conflicte sociale latente si manifeste in Ro pre și post 1989
 7. Schimbari ale comportamentelor politice, economice si sociale ale populatiei în post-comunism
 8. Stiintele sociale și cercetarea stiintifica a societatii in Romania dupa 1990
 9. Ideologiile postcomunismului si ideologiile lumii occidentale (Europa Occidentala si UE)

PROF. UNIV. DR. ALFRED BULAI

 1. Sociologie politică și electorală
 2. Marketing politic și guvernamental
 3. Comunicare socială și politică
 4. Sociologie publică
 5. Sociologia guvernării
 6. Probleme sociale și politici publice în România postcomunistă
 7. Creație artistică și societate
 8. Sociologia cunoașterii
 9. Epistemologia științelor sociale
 10. Fundamentele metodologice ale științelor sociale

CONF. UNIV. DR. ANDREI GHEORGHIȚĂ

 1. Studii electorale: participare electorală; clivaje politice și aliniamente electorale; explicații ale deciziei de vot; personalizarea politicii electorale; populism; clientelism electoral; campanii electorale
 2. Sociologie politică: clivaje sociale și politice; socializare și cultură politică; participare politică; partide politice și grupuri de interese; elite politice; mișcări sociale; democratizare și consolidare democratică
 3. Solidaritate socială, valori sociale și capitalism: tipuri de solidaritate și mecanisme ale solidarității; solidaritate și crize economice; inegalități sociale; relații de muncă; statul bunăstării; solidaritate în contextul Uniunii Europene

DOMENIUL MANAGEMENT

 CONF. UNIV. DR. FLORINA PÎNZARU

 1. Impactul digitalizării asupra practicii manageriale
 2. Managementul inovării și tehnologiei: cercetare-dezvoltare, strategii și noi modele de afaceri
 3. Managementul resurselor și strategii de dezvoltare
 4. Strategii manageriale și de marketing pentru crearea de plusvaloare
 5. Managementul agilității organizaționale
 6. Leadership și managementul echipelor de nativi digitali
 7. Managementul programelor complexe de dezvoltare

CONF. UNIV. DR. ELENA-MĂDĂLINA VĂTĂMĂNESCU

 1. Rolul capitalului intelectual în dezvoltarea organizațională
 2. Resurse intangibile și competitivitate organizațională
 3. Rolul capitalului intelectual în internaționalizarea afacerilor
 4. Modele manageriale integrative și sustenabilitatea organizațiilor;
 5. Comportament și diagnoză organizațională în organizațiile competitive
 6. Impactul rețelelor sociale profesionale asupra competitivității manageriale
 7. Strategii și practici manageriale B2B
 8. Modele multidimensionale de analiză a practicilor organizaționale și manageriale.

PROF. UNIV. DR. DR. DHC CONSTANTIN BRĂTIANU

 1. Managementul cunoștințelor în economiile emergente
 2. Managementul dinamicii cunoștințelor organizaționale
 3. Universitățile ca organizații care învață
 4. Învățarea organizațională și organizațiile care învață
 5. Integrarea strategiilor de cunoștințe în strategiile corporative
 6. Cunoștințele emoționale și inteligența emoțională în leadershipul transformațional
 7. Pierderea de cunoștințe și riscurile asociate acesteia

 

 

Concurs Admitere Scoala Postdoctorală

SNSPA organizează concursul de admitere la Scoala Postdoctorală în luna septembrie 2019.

Perioada de înscriere: 9 -19 septembrie 2019, ora 13:00

Programul de înscriere: Luni-Joi 10:30-16:00; Vineri 10:30- 13:30

Concurs: interviu proiect de cercetare – 19 septembrie 2019, ora  15:00

Rezultate:  23 septembrie 2019

Număr de locuri: 20 subvenționate

Durata studiilor: 1 an

 

Criteriile de selecție:

– candidatul  a obţinut  titlul ştiinţific de doctor cu cel mult  5 (cinci) ani înainte de admiterea în programul de cercetare postdoctorală; titlul de doctor trebuie să fi fost obţinut într-unul dintre domeniile programelor doctorale ale SNSPA sau într-un domeniu înrudit/conex;

– canditatul a publicat cel puţin un articol într-o revistă ştiinţifică indexată în minim două baze de date internaţionale şi/sau cotate ISI (conform domeniului/ subdomeniului doctoral), criteriul este considerat îndeplinit şi în cazul volumelor publicate în calitate de coautor/ coeditor;

– candidatul a participat la cel puțin o conferință naţională sau internaţională

 

Dosarul trebuie să conțină următoarele documente și va fi depus la biroul Scolii Doctorale SNSPA (Bdul. Expoziției 30A, etaj 8, sala 802)

a) fişa de înscriere, în formatul stabilit în anexa 1 (AICI)

b) copie a  diplomei  de  doctor  sau  a  ordinului  MEN  privind  acordarea  titlului  de  doctor, pentru dosarul de înscriere, în cazul în care diploma de doctor sau ordinul MEN privind acordarea titlului de doctor nu au  fost emise, se  acceptă adeverinţa eliberată de Şcoala Doctorală privind susţinerea publică a tezei de doctorat; adeverinţa trebuie să precizeze data susţinerii, domeniul ştiinţific, numele conducătorului de doctorat, titlul tezei şi, dacă este cazul, calificativul obţinut;

c) copie a dovezii echivalării diplomei de doctor de către MEN, dacă titlul de doctor este obţinut în străinătate;

d) curriculum vitae în format EuroPass, însoţit de lista lucrărilor publicate/prezentate;

e) copie legalizată (sau copie și original) a certificatului de nastere;

f) copie legalizată (sau copie și original) a certificatului de căsătorie sau alt act de schimbare a numelui (dacă este cazul);

g) o scrisoare de recomandare din partea unui profesor coordonator de doctorat din cadrul SNSPA,  din  domeniul/  subdomeniul  doctoral  pentru  care  candidează,  profesor  care  îşi asumă  mentoratul  candidatului  în  cazul  în  care  acesta  din  urmă  obţine  o  poziţie  de cercetător postdoctoral;

h) copie a unei lucrări publicate de candidat (în calitate de autor şi/sau coautor) în reviste ştiinţifice indexate în minim două baze de date internaţionale şi/sau cotate ISI ;

i) proiectul individual de cercetare postdoctorală, în formatul stabilit în anexa 2 (AICI)

j) declaraţie pe propria răspundere privind înţelegerea obligaţiilor contractuale care vor fi impuse cercetătorilor postdoctorali în cazul în care vor fi admişi, în formatul stabilit în anexa 3 (AICI)