Admitere 2018

!! Informații importante !!

REZULTATE ADMITERE 2018 

PROGRAMAREA COLOCVIILOR ADMITERE 2018 (click pentru a consulta lista)

PROGRAMARE CANDIDAȚI DOMENIUL ȘTIINȚE POLITICE/RELAȚII INTERNAȚIONALE

Locurile bugetate alocate pentru concursul de admitere la doctorat sunt in numar de 52, 26 cu bursa si 26 fara bursa. 
De asemenea, acest numar de locuri cuprinde si 2 locuri ( 1 cu bursa si 1 fara bursa) alocate pentru candidatii de etnie rroma. 
 
Candidatii pe locurile alocate pentru etnia rroma vor trebuie sa completeze dosarul cu o adeverinta emisă de una dintre organizaţiile legal constituite ale romilor, indiferent de domeniul acesteia de activitate, din care să reiasă că respectivul candidat face parte din etnia romă şi nu faptul că este membru al organizaţiei în cauză.

Calendar admitere

 

Perioada de înscriere la concursul de admitere:

7- 20 septembrie 2018

Desfăşurarea probelor din cadrul concursului de admitere

21 – 24 septembrie 2018

Confirmarea ocupării locurilor

25 – 26 septembrie 2018

Înmatricularea ca studenţi-doctoranzi (începerea programului de doctorat)

27 - 28 septembrie 2018

ORARUL PENTRU ÎNSCRIERI

Înscrierea candidaților la concursul de admitere la doctorat se face la Biroul Doctorate, în zilele lucrătoare conform orarului:

Luni-Joi

10:00 – 16:00,

Vineri

10:00-14:00

Perioada de înscriere se încheie pe 20 septembrie 2018 la ora 14:00.

TAXE

 

Plata taxei de inscriere la concursul de admitere, în cuantum de 300 de lei, se va plăti în contul RO 66BRDE445SV27447894450 SNSPA SCOALA DOCTORALA, la dosar atașându-se dovada plății.

După afișarea rezultatelor, candidații declarați admiși trebuie să achite taxa de înmatriculare în cuantum de 100 lei și să prezinte chitanța la Biroul Doctorate, pentru confirmarea locului.

Taxa de studiu pentru candidaţii admişi pe locuri nesubvenţionate de la bugetul de stat este în valoare de 7000 lei pe an.

 ACTE NECESARE ÎNSCRIERII

Dosarul candidatului la programul doctoral va cuprinde următoarele documente:

 • Cerere de înscriere la concurs – formular tip (click aici);
 • Fişa de înscriere, completată cu majuscule şi care să conţină toate datele cerute conform anexei 1 la Regulamentul de organizare a admiterii la doctorat (click aici);
 • Curriculum vitae şi lista lucrărilor publicate (inclusiv lucrări de specialitate prezentate public) şi extrase ale publicaţiilor relevante pentru domeniul doctoratului;
 • Proiectul propus de candidat/ă pentru cercetarea doctorală, redactat conform anexei 2 la Regulamentul de organizare a admiterii la doctorat, care trebuie să se încadreze în domeniile prioritare de cercetare ale SNSPA;
 • Copia actului de identitate;
 • Copie legalizată după certificatul de naştere;
 • Copie legalizată  (eventual  tradusă  şi  legalizată)  după  diploma de bacalaureat sau echivalentul acesteia;
 • Copie legalizată  (eventual  tradusă  şi  legalizată)  după  diploma  de  licenţa  sau echivalentul acesteia, cu anexele corespunzătoare legalizate;
 • Copii legalizate (eventual traduse şi legalizate) după diploma de studii postuniversitare
 • (studii aprofundate, masterat, doctorat) sau echivalentul acestora;
 • Certificat de căsătorie (copie legalizată sau alt act de schimbare a numelui, dacă este cazul);
 • Chitanţa privind achitarea taxei de înscriere
 • Dovezile privind competența lingvistică într-o limbă de circulație internațională(opțional).

Candidaţii care au urmat studiile în străinătate vor prezenta traducerea legalizată a diplomei obţinute, precum şi atestatul de echivalare a acesteia în cadrul Consiliului Naţional de Atestare a titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale.

Din componenţa dosarului de concurs, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, se elimină cerinţa de depunere a copiilor legalizate ale documentelor, înlocuindu-le cu certificarea conformităţii cu originalul, de aceea la depunerea dosarului vă rugăm să prezentați și actele în original.

Dosarul candidaţilor declaraţi admişi va fi completat cu actele solicitate, în original sau copie legalizată, după caz, la înmatriculare.

Alte informaţii utile

Regulament de organizare a concursului de admitere la doctorat (click aici)

Direcţii generale de cercetare:

Persoana de contact: Micu Florentina -  doctorat@snspa.ro