Admitere 2017

!! Informații importante !!

Locurile bugetate alocate pentru concursul de admitere la doctorat sunt in numar de 60, 30 cu bursa si 30 fara bursa. 
De asemenea, acest numar de locuri cuprinde si 2 locuri ( 1 cu bursa si 1 fara bursa) alocate pentru candidatii de etnie rroma. 
 
Candidatii pe locurile alocate pentru etnia rroma vor trebuie sa completeze dosarul cu o adeverinta emisă de una dintre organizaţiile legal constituite ale romilor, indiferent de domeniul acesteia de activitate, din care să reiasă că respectivul candidat face parte din etnia romă şi nu faptul că este membru al organizaţiei în cauză.
 
Suplimentar sunt scoase la concurs 2 locuri ( 1 cu bursa si 1 fara bursa) pentru candidatii din Republica Moldova.

Calendar admitere

 

Perioada de înscriere la concursul de admitere:

12– 22 septembrie 2017

Desfăşurarea probelor din cadrul concursului de admitere

25 – 28 septembrie 2017

Confirmarea ocupării locurilor

29 – 30 septembrie 2017

Înmatricularea ca studenţi-doctoranzi (începerea programului de doctorat)

01 octombrie 2017

 

 

ORARUL PENTRU ÎNSCRIERI

 

Înscrierea candidaților la concursul de admitere la doctorat se face la Biroul Doctorate, în zilele lucrătoare conform orarului:

Luni-Joi

10:00 – 16:00,

Vineri

10:00-14:00

Perioada de înscriere se încheie pe 22 septembrie 2017 la ora 14:00.

 

TAXE

 

Plata taxei de inscriere la concursul de admitere, în cuantum de 300 de lei, se va plăti în contul RO 66BRDE445SV27447894450 SNSPA SCOALA DOCTORALA, la dosar atașându-se dovada plății.

După afișarea rezultatelor, candidații declarați admiși trebuie să achite taxa de înmatriculare în cuantum de 100 lei și să prezinte chitanța la Biroul Doctorate, pentru confirmarea locului.

Taxa de studiu pentru candidaţii admişi pe locuri nesubvenţionate de la bugetul de stat este în valoare de 7000 lei pe an.

 

ACTE NECESARE ÎNSCRIERII

Dosarul candidatului la programul doctoral va cuprinde următoarele documente:

 • Cerere de înscriere la concurs – formular tip (click aici);
 • Fişa de înscriere, completată cu majuscule şi care să conţină toate datele cerute conform anexei 1 la Regulamentul de organizare a admiterii la doctorat (click aici);
 • Curriculum vitae şi lista lucrărilor publicate (inclusiv lucrări de specialitate prezentate public) şi extrase ale publicaţiilor relevante pentru domeniul doctoratului;
 • Proiectul propus de candidat/ă pentru cercetarea doctorală, redactat conform anexei 2 la Regulamentul de organizare a admiterii la doctorat, care trebuie să se încadreze în domeniile prioritare de cercetare ale SNSPA;
 • Copia actului de identitate;
 • Copie legalizată după certificatul de naştere;
 • Copie legalizată  (eventual  tradusă  şi  legalizată)  după  diploma de bacalaureat sau echivalentul acesteia;
 • Copie legalizată  (eventual  tradusă  şi  legalizată)  după  diploma  de  licenţa  sau echivalentul acesteia, cu anexele corespunzătoare legalizate;
 • Copii legalizate (eventual traduse şi legalizate) după diploma de studii postuniversitare
 • (studii aprofundate, masterat, doctorat) sau echivalentul acestora;
 • Certificat de căsătorie (copie legalizată sau alt act de schimbare a numelui, dacă este cazul);
 • Chitanţa privind achitarea taxei de înscriere
 • Dovezile privind competența lingvistică într-o limbă de circulație internațională(opțional).

Candidaţii care au urmat studiile în străinătate vor prezenta traducerea legalizată a diplomei obţinute, precum şi atestatul de echivalare a acesteia în cadrul Consiliului Naţional de Atestare a titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale.

Din componenţa dosarului de concurs, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, se elimină cerinţa de depunere a copiilor legalizate ale documentelor, înlocuindu-le cu certificarea conformităţii cu originalul, de aceea la depunerea dosarului vă rugăm să prezentați și actele în original.

Dosarul candidaţilor declaraţi admişi va fi completat cu actele solicitate, în original sau copie legalizată, după caz, la înmatriculare.

Alte informaţii utile

Regulament de organizare a concursului de admitere la doctorat (click aici)

Domenii prioritare de cercetare 2017 - 2018 (click aici)

Direcţii generale de cercetare:

Persoana de contact: Micu Florentina -  doctorat@snspa.ro