ADMITERE 2020

ADMITERE STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT 2020

Inscrierea se face exclusiv pe platforma de admitere SNSPA, care va fi disponibilă începând cu 1 septembrie 2020.

Locurile bugetate alocate pentru concursul de admitere la doctorat sunt in numar de 52 - 26 cu IF cu bursă si 26 IF/IFR fără bursă. 

De asemenea, acest număr de locuri cuprinde si 1 locuri alocat pentru candidații de etnie rromă. 

Candidatii pe locurile alocate pentru etnia rroma vor trebuie sa completeze dosarul cu o adeverinta emisă de una dintre organizaţiile legal constituite ale romilor, indiferent de domeniul acesteia de activitate, din care să reiasă că respectivul candidat face parte din etnia romă şi nu faptul că este membru al organizaţiei în cauză.

CALENDAR ADMITERE 2020

Perioada de înscriere online: 2-18 septembrie
Desfășurarea probelor: 20-25 septembrie
Afișarea rezultatelor: 26-28 septembrie
Înmatriculare: 28-30 septembrie

Stiinte ale comunicarii: 21 septembrie
Stiinte politice (și Relații Internaționale): 22-23 septembrie
Sociologie: 23 septembrie
Stiințe administrative: 24 septembrie
Management: 25 septembrie

ACTE NECESARE ÎNSCRIERII

Pentru înscriere la studii universitare de doctorat, dosarul candidatului va cuprinde următoarele documente:

 • Cerere de înscriere la concurs – formular tip (click aici);
 • Fişa de înscriere, completată cu majuscule (click aici);
 • Curriculum vitae şi lista lucrărilor publicate (inclusiv lucrări de specialitate prezentate public) şi extrase ale publicaţiilor relevante pentru domeniul doctoratului;
 • Proiectul propus de candidat/ă pentru cercetarea doctorală - (Conform Template )
 • Copie a actului de identitate;
 • Copie după certificatul de naştere;
 • Copie după diploma de bacalaureat + anexe sau echivalentul acesteia 
 • Copie după  diploma de licenţă  + anexe (foaie matricolă/supliment la diplomă) sau echivalentul acesteia şi a anexelor corespunzătoare 
 • Copii după diploma de studii postuniversitare (studii aprofundate, masterat, doctorat) + anexe (foaie matricolă/supliment la diplomă) sau echivalentul acestora 
 • Copie certificat de căsătorie 
 • Chitanţa privind achitarea taxei de înscriere
 • Dovezile privind competența lingvistică într-o limbă de circulaţie internaţională (opţional).

Candidaţii care au urmat studiile în străinătate vor prezenta traducerea legalizată a diplomei obţinute, precum şi atestatul de echivalare a acesteia eliberat de Centrului Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor - CNRED  din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale.

Din componenţa dosarului de concurs, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, se elimină cerinţa de depunere a copiilor legalizate ale documentelor, înlocuindu-le cu certificarea conformităţii cu originalul, de aceea la depunerea dosarului vă rugăm să prezentaţi şi actele în original.

Dosarul candidaţilor declaraţi admişi va fi completat cu actele solicitate, în original sau copie legalizată/certificată la secretariat, după caz, la înmatriculare.