ADMITERE 2020

Admitere la studii postdoctorale 2020

REZULTATE ADMITERE 2020 SCOALA POSTDOCTORALA 

Școala Naţională de Studii Politice şi Administrative (SNSPA) organizează concurs de admitere la studii postdoctorale.

Concursul de admitere se desfăşoară în două etape: evaluarea dosarelor candidaţilor şi interviu.

Selecţia candidaţilor se va realiza de către comisii organízate pentru fiecare domeniu/subdomeniu doctoral  din  cadrul  SNSPA: ştiinţe politice, ştiinţe administrative, ştiinţe ale comunicării, sociologie, management. Interviul se va  desfăşura  în  faţa  comisiei  de  selecţie  a  cercetătorilor  postdoctorali,  atât  în  limba  română,  cât  şi  în  limba engleză.

Calendarul admiterii la studii postdoctorale, în cadrul IOSUD-SNSPA:

 • - 1 octombrie 2020 – Anunțarea concursului de admitere
 • - 6-12 octombrie 2020, ora 09:00 – Înscrierea candidaților, prin transmiterea dosarului, în format electronic la adresa de email: doctorat@snspa.ro
 • - 12 octombrie 2020 – Afișarea cadidaților eligibili, în urma analizei dosarelor de către comisia de admitere
 • - 12 octombrie 2020, ora 10 – Concursul de admitere (Interviu)
 • - 13 octombrie 2020 – Afișarea rezultatelor
 • - 14 octombrie 2020 – Înmatricularea postdoctoranzilor

La concurs se pot înscrie candidaţii care îndeplinesc  următoarele criterii minime:

 • - au obţinut titlul ştiinţific de doctor cu cel mult 5 (cinci) ani înainte de admiterea în programul de  cercetare  postdoctorală; titlul de doctor trebuie să fi fost obţinut într-unul dintre domeniile programelor doctorale ale SNSPA sau într-un domeniu înrudit/conex;
 • - au publicat cel puţin un articol într-o revistă ştiinţifică indexată  în minim două baze de date internaţionale şi/sau cotate ISI (conform domeniului/ subdomeniului doctoral), criteriul este considerat îndeplinit şi în cazul volumelor publicate în calitate de coautor/ coeditor;
 • au participat la cel puțin o conferință naţională sau internaţională.

Regulament de selecţie şi înmatriculare a cercetătorilor la şcoala postdoctorală din SNSPA poate fi consultat aici.

Dosarul candidatului la programul de cercetare postdoctorală va fi transmis la adresa de email adresa de email doctorat@snspa.ro și va cuprinde următoarele documente:

 1. Fişa de înscriere, în formatul stabilit în Anexa 1 a Regulamentului de selecţie (Descarcă fișa de aici);
 2. Copie a diplomei de doctor sau  a  ordinului  MEN  privind  acordarea  titlului  de  doctor, pentru dosarul de înscriere;
 3. Copie a dovezii echivalării diplomei de doctor de către MEN, dacă titlul de doctor este obţinut în străinătate;
 4. Curriculum vitae în format EuroPass, însoţit de lista lucrărilor publicate/prezentate;
 5. Copie conform cu originalul a certificatului de nastere;
 6. Copie conform cu originalul a certificatului de căsătorie sau alt act de schimbare a numelui (dacă este cazul);
 7. O scrisoare de recomandare din partea unui profesor coordonator de doctorat din cadrul SNSPA, din  domeniul/  subdomeniul  doctoral  pentru  care  candidează,  profesor  care  îşi asumă  mentoratul  candidatului  în  cazul  în  care  acesta  din  urmă  obţine  o  poziţie  de cercetător postdoctoral;
 8. Copie a unei lucrări publicate de candidat (în calitate de autor şi/sau coautor) în reviste ştiinţifice indexate în minimum două baze de date internaţionale şi/sau cotate ISI ;
 9. Proiectul individual de cercetare postdoctorală, în formatul stabilit în Anexa 2 la prezentul Regulament (Descarcă de aici);
 10. Declaraţie pe propria răspundere privind înţelegerea obligaţiilor contractuale care vor fi impuse cercetătorilor postdoctorali în cazul în care vor fi admişi, în formatul stabilit în Anexa 3 la prezentul Regulament (Descarcă de aici);

REZULTATE ADMITERE SCOALA DOCTORALĂ SNSPSA - 2020

SOCIOLOGIE

STIINTE ADMINISTRATIVE

MANAGEMENT

STIINȚE ALE COMUNICĂRII

STIINTE POLITICE

Pentru înmatriculare ( după afișarea rezultatelor), vă rugăm să accesați link-urile de mai jos, pentru a vă programa în zilele și intervalul de timp dorit!

Centralizator programare inmatriculare candidati doctorat 2020

Link formular programare marti 29.09.2020 10-12:00:
https://forms.gle/npDHFiirzRWp4am36
Link formular programare marti 29.09.2020 14-17:00:
https://forms.gle/T1tRttDqoCrF9yWK7
Link formular programare miercuri 30.09.2020 16-20:00:
https://forms.gle/SYszC3urhE4srvXZ9

Informaţii înmatriculare:

 • - vă rugăm ca în momentul prezentării pentru înmatriculare, să aveţi la dumneavoastră dovada achitării taxei de 100 lei (După afişarea rezultatelor, candidații declaraţi admişi trebuie să achite taxa de înmatriculare în cuantum de 100 lei + în contul afişat mai jos în secţiunea taxe, pentru confirmarea locului ocupat)
 • - trebuie să aveţi la dumneavoastră diplomele de studii în original
 • - în cazul în care candidatul admis la studii doctorale nu poate fi prezent, actele necesare înmatriculării pot fi aduse şi de o persoana desemnată de candidat (nu este necesară împuternicire legală)
 • - la înmatriculare, veţi semna şi contractul de studii , ce va fi disponibil în curând spre descărcare 

Vă rugăm să descărcați contractul de studii aferent categoriei la care ați fost admis/ă, în 3 EXEMPLARE, să îl completați și să îl depuneți semnat, în momentul înmatriculării: 

ADMITERE STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT 2020

PROGRAMARE ADMITERE Stiinţe ale comunicării 21 septembrie 2020

PROGRAMARE ADMITERE Stiințe Politice Relații Internaționale 22 septembrie 2020 

PROGRAMARE ADMITERE Stiințe Politice Relații Internaționale 23 septembrie 2020 

PROGRAMARE ADMITERE Stiințe Politice Comisia 1 23 septembrie 2020 

PROGRAMARE ADMITERE Stiințe Politice Comisia 2 23 septembrie 2020 

PROGRAMARE ADMITERE Sociologie 23 septembrie 2020

PROGRAMARE ADMITERE Stiinte Administrative 24 septembrie 2020

PROGRAMARE ADMITERE Management 25 septembrie 2020

Vă rugăm să respectați programarea afișată (disponibilă pe link-urile de mai sus)!

Inscrierea se face exclusiv pe platforma de admitere SNSPA, care va fi disponibilă începând cu  2 septembrie 2020.

Locurile bugetate alocate pentru concursul de admitere la doctorat sunt in numar de 52 - 26 cu IF cu bursă si 26 IF/IFR fără bursă. 

De asemenea, acest număr de locuri cuprinde si 1 locuri alocat pentru candidații de etnie rromă. 

Candidatii pe locurile alocate pentru etnia rroma vor trebuie sa completeze dosarul cu o adeverinta emisă de una dintre organizaţiile legal constituite ale romilor, indiferent de domeniul acesteia de activitate, din care să reiasă că respectivul candidat face parte din etnia romă şi nu faptul că este membru al organizaţiei în cauză.

Etapele înscrierii online la doctorat

SNSPA organizează admiterea la studiile universitare de doctorat, în mediul online, prin intermediul platformei admitere.snspa.ro.

Pentru a fi considerat înscris/ înscrisă, te invităm să urmezi acești pași:

Pasul 1: Acceseză platforma de admitere online, la adresa admitere.snspa.ro, în perioada 2-18 septembrie, ora 23:59, și deschide un cont de utilizator. Platforma poate fi utilizată cu ușurință de pe orice dispozitiv de tip desktop PC, laptop, tabletă, telefon mobil, cu acces la rețeaua de internet.    

Pasul 2: Completează toate câmpurile din secțiunea “Profil”
Asigură-te că ai completat corect și complet câmpurile “Nume”, “Prenume”, “CNP”, în căsuțele corespunzătoare.

Pasul 3. Alege domeniul, coordonatorul de doctorat dorit și tema doctorală (detalii aici).
Pasul 4: Încarcă documentele solicitate în secțiunea “Documente”
Pasul 5. Completează datele legate de diplomele anterioare (licență, masterat), în secțiunea „Studii”.
Pasul 6. Achită taxa de înscriere, în valoare de 300 de lei (detalii aici), și încărcă chitanța scanată/fotografiată în secțiunea „Documente”.
Pasul 7: Completează secțiunea Curriculum Vitae, încarcă CV-ul și lucrările publicate.

Toate datele sunt validate și salvate în contul tău de candidat, în momentul apăsării butonului “Salvează”.

După data de 18 septembrie 2020, când se finalizează etapa înscrierilor, nu vei putea să mai modifici sau să completezi vreun câmp. Orice omisiune sau greșeală în completarea câmpurilor obligatorii duce la eliminarea din concursul de admitere la SNSPA.

Te rugăm să te asiguri că datele completate în contul tău de candidat sunt corecte și reale. Fiecare candidat/ă este responsabil de acuratețea datelor introduse în câmpurile platformei de admitere online. Numai aceste date vor fi luate în considerare pentru înscrierea la programele selectate.

Dacă ai întrebări, nu ezita să ne contactezi pe doctorat@snspa.ro.

CALENDAR ADMITERE 2020

Perioada de înscriere online: 2-18 septembrie
Desfășurarea probelor: 20-25 septembrie
Afișarea rezultatelor: 26-28 septembrie
Înmatriculare: 28-30 septembrie

Stiinte ale comunicarii: 21 septembrie, începând cu ora 09:00, pe platforma Webex.
Stiinte politice (și Relații Internaționale): 22-23 septembrie
Sociologie: 23 septembrie
Stiințe administrative: 24 septembrie
Management: 25 septembrie

ACTE NECESARE ÎNSCRIERII

Pentru înscriere la studii universitare de doctorat, dosarul candidatului va cuprinde următoarele documente:

 • Cerere de înscriere la concurs – formular tip (click aici);
 • Fişa de înscriere, completată cu majuscule (click aici);
 • Curriculum vitae şi lista lucrărilor publicate (inclusiv lucrări de specialitate prezentate public) şi extrase ale publicaţiilor relevante pentru domeniul doctoratului;
 • Proiectul propus de candidat/ă pentru cercetarea doctorală - (Conform Template )
 • Copie a actului de identitate;
 • Copie după certificatul de naştere;
 • Copie după diploma de bacalaureat + anexe sau echivalentul acesteia 
 • Copie după  diploma de licenţă  + anexe (foaie matricolă/supliment la diplomă) sau echivalentul acesteia şi a anexelor corespunzătoare 
 • Copii după diploma de studii postuniversitare (studii aprofundate, masterat, doctorat) + anexe (foaie matricolă/supliment la diplomă) sau echivalentul acestora 
 • Copie certificat de căsătorie 
 • Chitanţa privind achitarea taxei de înscriere
 • Dovezile privind competența lingvistică într-o limbă de circulaţie internaţională (opţional).

Candidaţii care au urmat studiile în străinătate vor prezenta traducerea legalizată a diplomei obţinute, precum şi atestatul de echivalare a acesteia eliberat de Centrului Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor - CNRED  din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale.

Din componenţa dosarului de concurs, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, se elimină cerinţa de depunere a copiilor legalizate ale documentelor, înlocuindu-le cu certificarea conformităţii cu originalul, de aceea la depunerea dosarului vă rugăm să prezentaţi şi actele în original.

Dosarul candidaţilor declaraţi admişi va fi completat cu actele solicitate, în original sau copie legalizată/certificată la secretariat, după caz, la înmatriculare.

TAXE

Plata taxei de inscriere la concursul de admitere, în cuantum de 300 lei, se va plăti în contul RO 66BRDE445SV27447894450 SNSPA SCOALA DOCTORALA, la dosar ataşându-se copie a extrasului de cont/chitanţei.

După afişarea rezultatelor, candidații declaraţi admişi trebuie să achite taxa de înmatriculare în cuantum de 100 lei şi să prezinte chitanţa la Biroul Doctorate, pentru confirmarea locului ocupat.

Teme prioritare admitere doctorat

DOMENIUL ȘTIINȚE POLITICE

PROF. UNIV. DR. IORDAN BĂRBULESCU

 • Politici publice europene• Politici publice europene
 •  Instituţii europene
 • Proces decizional în Uniunea Europeană
 • Relaţii externe ale Uniunii Europene
 • Diplomatie si negocier
 • Evaluare de politici publice europene
 • Relatia UE-ALC

PROF. UNIV. DR. CEZAR BÎRZEA

 • Cetatenia europeana
 • Politici educationale
 • Securitate societală
 • Migrațiile umane în Europa
 • Integrarea minoritatilor
 • Politicile de dezvoltare
 • Multiculturalitatea

PROF. UNIV. DR. DANIEL DĂIANU

 • Sistemul financiar international: criza, institutii, reforma cadrului de reglementare si supraveghere
 • Guvernanta in UE: criza zonei euro; Uniunea Bancara; noul sistem de guvernanta in UE; implicatii penru tarile nou intrate in UE;
 • Tendinte structurale in economia mondiala: redistributia puterii economice; locul UE in economia globala; presiuni demografice
 • Robustetea si rezilienta sistemelor social-economice: socuri conventionale si non-conventionale (inclusiv atacuri cibernetice)
 • Schimbari de clima si mediul economic si social
 • Economia si pandemia
 • Economii emergente si economii avansate
 • Aderarea la zona euro

PROF. UNIV. DR. MIHAIL IONESCU

 • Crize majore ale sistemului international de state:

 

 

 • Starea actuala a sistemului international de state ( post-pandemie COVID-19 ) :
 • Sistemul international de state : trenduri si „dosare” istorice (1815-2020)

 

 • Trenduri- tematici ( analize si abordari teoretice si studii de caz istorice  ) relative la:  balanţa de putere, securitate colectivă, bipolarism, unipolarism, multipolarism, hegemonie, războaie locale, colonialism, lupta de eliberare naţională, sistemul internationsal  post- pandemie COVID 19 ,  etc
 • “Dosare”: tematici referitoare la evenimente istorice importante

PROF. UNIV. DR. TEODOR MELEŞCANU

 • Schimbarea naturii relatiilor internationale si a utilizarii fortei, in contextul conflictelor din Ucraina, Siria, Irak
 • Regiunea Asia/Pacific - un important centru de greutate pe harta geopolitica
 • Rolul statelor naționale in lumea globalizata”
 • Re-așezarea hărții geo-politice a lumii.
 • Hegemonia internațională și rolul său în echilibrul mondial.
 • Rolul statelor UE în asigurarea securității internaționale.
 • Conflicte regionale și impactul lor asupra securității internaționale.

PROF. UNIV. DR. ADRIAN MIROIU

 • Teoria alegerii sociale
 • Filosofie politică
 • Aplicații ale teoriilor instituționale
 • Politici publice
 • Cercetări scientometrice
 • Politici publice pentru învățământul superior
 • Teorii ale sistemelor autoritare, dictatoriale sau totalitare

PROF. UNIV. DR. IOAN MIRCEA PAŞCU

 • Impactul crizelor structurale asupra sistemului international. Studiu de caz: pandemia COVID-19 si  accelerarea principalelor tendinte ale transformarii pe plan global.
 • Redistribuirea puterii în sistemul internațional. De la unipolarism la multipli centri de putere sau un nou sistem bipolar.
 •  Uniunea Europeana ca actor international - de la putere normativa la autonomie strategica.
 • Procesul decizional in politica externa si de securitate, respectiv politica comuna de securitate si aparare a UE. Studii de caz.
 • Perspective asupra viitorului politicii comune de securitate si aparare.
 • Reconsiderarea parteneriatelor strategice ale Uniunii Europene: provocari si prioritati.
 • Continuitate si schimbare in relatiile transatlantice.
 • Competitia globala intre Statele Unite si China. Este "capcana lui Tucidide" inevitabila?
 • Relatiile Chinei cu Uniunea Europeana si cu statele membre ale Uniunii Europene. 
 • Parteneriatul Estic și relația UE - Federația Rusă.
 • "Reasigurarea strategică" și rolul NATO în securitatea europeană si globala. 
 • Situatia politica si strategica din Marea Neagra dupa anexarea ilegala a Crimeei. Roluri si responsabilitati ale NATO si UE.
 • Impactul inteligentei artificiale si al digitalizarii asupra politicii externe si politicii de aparare. 
 • Vulnerabilități, riscuri și amenințări la adresa securității naționale.
 • Conflictele secolului XXI. Tipologie și studii de caz.

PROF. UNIV. DR. GEORGE MAIOR

 • Gândirea strategică în relaţiile internaţionale
 • Impactul social și economic al evoluțiilor tehnologice
 • Politici și managementul instituțiilor de apărare și securitate în secolul XXI
 • Ordine și haos în lumea amenințărilor asimetrice și hibride
 • Echilibrul puterii în era globalizării

LECT. UNIV. DR. MIRUNA BUTNARU-TRONCOTĂ

 • Postmodernism și globalizare;
 • Practici discursive de legitimare a deciziilor politice pe scena internațională;
 • Analiza intervenționismului umanitar;
 • Reconstrucție post-conflict;
 • Postcolonialism în relațiile internaționale;
 • Teoriile integrării europene;
 • Politici europene - mai ales politica de extindere și politica externă a UE;
 • Teorii geopolitice critice;
 • Europenizare din perspective interdisciplinare;
 • Comunități discursive din UE și din vecinătatea strategică a UE (Parteneriatul estic, Balcanii de Vest).

CONF. UNIV. DR. ANDREI ȚĂRANU

 • Populism
 • Istoria Populismului european
 • Populismul contemporan si impactul acestuia asupra democratiei
 • Cultura si Politica
 • Influenta literaturii, artei si muzicii asupra formarii ideologiilor si comportamentelor politice
 • Simbolica Spatiul imaginarului politic
 • Mitologie Politice. Limbaj si semantica politica.
 • Istoria Doctrinelor si Ideologiilor Politice.

PROF. UNIV. DR. ADRIAN POP

 • Sistemul internaţional și relaţiile internaţionale în perioada Războiului Rece;
 • Prăbuşirea regimurilor comuniste, tranziția politică și democratizarea în Europa
  • Centrală și de Est;
 • Ciclurile lungi în relațiile internaționale;
 • Geopolitica Europei de Sud-Est și regiunii extinse a Mării Negre;
 • Cooperarea regională în regiunea Mării Negre şi sud-estul Europei;
 • Politicile europene în domeniile relațiilor externe, securității și apărării;
 • Dinamica relaţiilor UE-Rusia în contextul vecinătății comune;Evoluția NATO în perioada post-Război Rece și cooperarea sa cu UE în sfera securității şi apărării;
 • Raporturile de putere pe plan mondial;
 • Impactul puterilor emergente asupra guvernanței globale

PROF. UNIV. DR. LILIANA POPESCU

 • Procese de europenizare în vecinătatea UE
 • Politică și societate la periferia și în vecinătatea estică a UE
 • Evoluții politice și sociale în R Moldova
 • Federația Rusă – procese politice și relații internaționale
 • Perspective comparate asupra evoluțiilor din vecinătatea estică și sud-estică a UE
 • Procese contemporane de democratizare și de erodare a democrației
 • Teme din perimetrul studiilor de gen, în particular dimensiunea participării politice
 • Teme aflate la intersecția dintre teoria politică și domeniul relațiilor internaționale

PROF. UNIV. DR. MIHAI PĂUNESCU

 • .Politici publice
 • Instituționalism în analiza organizațională
 • Politici educaționale
 • Politici ale învățământului superior
 • Politica științei și scientometrie
 • Sisteme electorale si sisteme politic
 • Management public

LECT. UNIV. DR. TODOR ARPAD

 • Politici de mediu la nivel național și la nivelul Uniunii Europene
 • Politici de dezvoltare durabilă la nivel național și la nivelul Uniunii Europene
 • Varietăți de capitalism
 • Politici de taxare, taxarea de mediu
 • Reformă constituțională și sisteme politice
 • Politici sociale, politici de austeritate la nivelul UE
 • Politici de dezvoltare regională și descentralizare
 • Sisteme naționale de coordonare a afacerilor europene
 • Politica externă a Uniunii Europene, în special în domeniul combaterii schimbărilor climatice, egalitate de gen, drepturile omului și menținerea păcii
 • Implementarea și analiza de impact a proiectelor din fonduri europene

DOMENIUL ȘTIINȚE ADMINISTRATIVE

PROF. UNIV. DR. ANI MATEI

 • Paradigme contemporane ale managementului public;
 • Abordari sistemice integrate ale managementului si economiei publice;
 • -Inovarea socială și impactul său asupra dezvoltării sectorului public;
 • Specializare și coordonare în organizațiile sectorului public în condițiile afirmării
 • guvernanței colaborative. Rolul mecanismelor de tip piață sau rețea;
 • Managementul adaptiv în contextul creșterii complexității administrative. Modele și strategii în sistemele administrației publice ;
 • Modelarea și optimizarea structurilor și deciziilor administrative;
 • ”Smart administration” si procesele adiacente acesteia.

PROF. UNIV. DR. IRINA ZLĂTESCU

 • Administrația publică și rolul său în îndeplinirea fiecăruia dintre obiectivele Agendei ONU 2030
 • Administrația parlamentară si drepturile omului
 • Arta guvernării. Drepturile omului. Administrația publică și gestionarea crizei
 • Cultura și administrația publică
 • Drepturile omului în administrarea justiției
 • Neoliberalismul. Drepturile omului
 • Guvernanță globală și noile tehnologii. Drepturile omului
 • Guvernarea digitală și valorile umane
 • Libertăți religioase. Administrația publică
 • Liberul acces al cetățenilor europeni la funcții publice din statele europene
 • Migrație. Emigrație. Imigrație. Integrarea imigranților
 • Protecția informațiilor și a datelor personale prin modalități administrative
 • Societatea. Libertățile religioase
 • Statutul cetățeanului într-un context de guvernanță. Modele europene alternative
 • Violența domestică. Implicarea administrației și justiției

PROF. UNIV. DR. EMIL BĂLAN

 • Constituționalizarea administrației publice. Repere pentru o Constituție administrativă;
 • Statul de drept. Justiție administrativă și contencios administrativ-fiscal;
 • Servicii publice și politici domeniale
 • Administrația publică și profesiile liberale
 • Modalități alternative de soluționare a litigiilor în administrație.
 • Capacitatea administrativă a organizației publice (elemente; standarde; conformitate);consolidare/ dezvoltare;
 • Raporturi administrative
 • Proces bugetar și politici fiscal-bugetare. Gestionare eficientă a veniturilor publice.
 • Calitatea reglementării (secundare). Politici și instrumente de asigurare;
 • Normativitatea organizării și funcționării administrației publice;
 • Sistematizarea și codificarea normelor administrației publice.
 • Birocrație și procedură administrativă
 • Acțiunea administrativă a comunităților locale;
 • Răspunderea pentru actul de putere publică;
 • Etică și integritate în exercițiul funcțiilor și demnităților publice.
 • Consolidarea instituțiilor anticorupție.

 

DOMENIUL ȘTIINȚE ALE COMUNICĂRII

PROF.UNIV.DR. ALINA BÂRGĂOANU

 • Sfera publică europeană
 • Identitatea europeană
 • Încadrarea mediatică a subiectelor europene
 • Media şi sfera publică
 • Comunicarea în Uniunea Europeană
 • Rolul media în procesul de europenizare
 • Media şi criza economică europeană

PROF.UNIV.DR. NICOLETA CORBU

 • Teorii ale comunicării de masă (agenda setting, utilizări şi recompense, spirala tăcerii, fluxul comunicării în două trepte etc.)
 • Identitate / identitate europeană
 • Comunicare politică în noul peisaj mediatic
 • De la consumul de știri la comportamente digitale
 • Rolul stereotipurilor în comunicarea de masă
 • Noi direcţii de analiză în teoriile comunicării în era reţelelor sociale
 • Comunicare interculturală
 • Efecte ale utilizării media în era reţelelor sociale

PROF.UNIV.DR. PAUL DOBRESCU

 • Est-Vest, noua fractură care se adaugă celei dintre nordul şi sudul european
 • Ascensiunea lumii emergente şi problemele pe care le ridică pentru stabilitate şi cooperare
 • Noi spatii de comunicare si practice cultural la nivel European
 • Euroscepticismul ca dominant a spatiului public European
 • Crizele care se anunta in perioada post criza
 • Puteri economice, puteri mediatice. Rolul giganţilor tehnologici în  revoluţionarea comunicării;
 • Declinul globalizării şi creşterea conectivităţii inteligente;
 • Tehnologiile emergente şi rolul lor în noua structură de putere   globală;
 • Particularităţi ale comunicării în epoca “post adevăr”.

PROF.UNIV.DR. GRIGORE GEORGIU

 • Cultură şi comunicare. Teorii actuale privind influenţa noilor mijloacele de comunicare asupra universului cultural.
 • Schimbarea paradigmelor culturale în lumea postmodernă (aplicaţii cu privire la ştiinţă, artă, religie, educaţie, comunicare).
 • Teorii cu privire la cultura media. Manipulare şi violenţă simbolică.
 • Raportul dintre cultura scrisă şi cultura media (audiovizual) în educaţia contemporană.
 • Imagine şi limbaj în comunicarea artistică. Procesul de receptare artistică. Relaţia dintre artă şi public. Industrii culturale şi problema kitsch-ului. Analize şi aplicaţii aplicate asupra unor domenii particulare (film, literatură, arte plastice, urbanism, design etc.).
 • Globalizare şi cultură. Problema identităţilor culturale în contextul globalizării şi al procesului de integrare europeană. Rolul sistemului mediatic în redefinirea identităţilor culturale.
 • Comunicarea interculturală. Etnocentrism şi relativism cultural. Competenţe şi bariere în comunicarea interculturală. Aplicaţii.
 • Diversitatea culturilor şi dialogul intercultural. Interferenţe şi hibridări culturale. Teorii privind diferenţele dintre culturi; factori, dimensiuni şi indicatori. Identităţile culturale ca sinteze între global şi local.
 • Religii şi conflicte identitare. Teorii privind „ciocnirea civilizaţiilor” în lumea actuală.
 • Dezbateri privind criza Uniunii Europene. Reproblematizări privind raportul dintre naţional şi european, dintre identităţile culturale naţionale şi identitatea europeană emergentă. Euroscepticismul, criza imigranţilor şi problema identităţii culturale a Europei.
 • Problema brandului de ţară. Imaginea României în Europa; probleme, abordări, proiecte.

PROF.UNIV.DR. CONSTANTIN SCHIFIRNEŢ

 • . Societatea digitală și alfabetizarea digitală
 • Europenizarea în societatea digitală
 • Mass-media publică şi jurnalismul alternativ
 • Formarea deprinderilor de comunicare
 • Rolul new media în dezvoltarea culturii virtuale
 • Identitate culturală, naţională şi de grup social în reţelele sociale
 • Interacţiune şi socializare în social media
 • Gândirea comunicaţională
 • Consecinţele crizelor sociale și economice în evoluţia mass-media
 • Grupurile etnice și social media
 • Religie și social media
 • Responsabilitatea socială corporatistă și social media
 • Modernitate, postmodernitate şi mass media
 • Comunicare pe internet și vârsta utilizatorilor
 • Comportamente de comunicare în mediul online

PROF.UNIV.DR. TUDOR VLAD

 • Criterii de evaluare a libertăţii presei
 • Impactul noilor tehnologii asupra mass media şi asupra statutului comunicatorilor
 • Evaluarea programelor academice de jurnalism din România
 • Rolul presei in procesul de democratizare
 • Pieţele mass media din Europa Centrală şi de Est
 • Relatia dintre învățământul de jurnalism
 • Industria media în era digitală.

PROF.UNIV.DR. DIANA-MARIA CISMARU

 • Impactul dezvoltării social media asupra comunicării organizaționale
 • Provocări pentru managementul organizațional în societatea în rețea
 • Transformări ale organizațiilor și managementului în societatea cunoașterii
 • Rolul social media în generarea inovației în organizații și societate
 • Strategii de refacere a reputației în urma unei crize organizaționale/de comunicare
 • Managementul reputației organizaționale în societatea digitală
 • Crize reputaționale – cauze, particularități și consecințe
 • Transformarea relațiilor publice în societatea hiperconectată
 • Strategii de comunicare și promovare în societatea digitală
 • Practici de relații publice în mediul internațional: diferențe interculturale
 • Mass self-communication și alterarea identității în social media
 • Fenomene psiho-sociale și caracteristici ale comunicării în rețelele sociale online
 • Mecanisme, actori și instrumente în cadrul sharing economy
 • Forme de antreprenoriat social dezvoltate în cadrul sharing economy
 • Aplicații ale comunicării digitale în educația modernă

CONF.UNIV.DR. LOREDANA RADU

 • Comunicare și guvernare
 • Comunicarea și fundamentarea politicilor publice
 • Comunicare publică și dezvoltare durabilă
 • Opinii și atitudini cu privire la Uniunea Europeană
 • Analiza proceselor de europenizare
 • Patologii ale comunicării online: fenomenul ”fake news”
 • Criza de încredere în sistemele de guvernare

DOMENIUL SOCIOLOGIE

PROF. UNIV. DR. VLADIMIR PASTI

 • Organizarea socială și evoluția ei – teorie generală și studii de caz.

 Schimbarea societăților – cum trec societățile dintr-o formă de organizare într-o altă formă de organizare. Teorie generală și studii de caz.

 • Ordinea socială a societăților și evoluția lor – teorie generală și studii de caz.
 • Revoluțiile ca formă specială de schimbare a societăților – teorie generală și studii de caz.
 • Schimbări interne ale societăților. Evoluții ale infrastructurilor și structurilor sociale (logistice, tehnologice, demografice, ocupaționale, rezidențiale, statale, sociale și cultural-ideologice) și efectele lor asupra celorlalte componente ale societății.
 • Puterea – studii de caz și teorie generală și studii istorice. Cum se produce, se distribuie și se utilizează puterea și de astfel.
 • Statul și societatea – studii de caz și studii istorice.
 • Politica și relația ei cu societatea – studii de caz și studii istorice.
 • Grupuri sociale și evoluția relațiilor dintre ele. Studii de caz.
 • Formele de cunoaștere dintr-o societate (inclusiv cunoașterea științifică) în relație cu societatea. Valori, ideologii, cultură, artă, etc.
 • Societatea românească în perioada 1923-prezent.

PROF. UNIV. DR. ALFRED BULAI

 • Sociologie politică și electorală: Comportament electoral, mecanisme de alegere socială, leadership politic, strategii politice și electorale etc.
 • Marketing politic și guvernamental: Construcția și destructurarea Imaginii politice, analiza imagologică a acțiunilor politice și guvernamentale, Ideologie și imagine, marketizare deciziilor guvernamentale etc.
 • Comunicare socială și politică: Analiza proceselor de comunicare politică și socială, probleme de comunicare în viața socială, optimizarea proceselor de comunicare, comunicare organizațională, etc.
 • Sociologie publică: Angajarea sociologului în dezbaterea problemelor sociale, statutul sociologului în societate, statutul profesional al sociologului etc.
 • Sociologia guvernării:Bazele sociale ale guvernării,cercetarea socială în mecanismul deciziilor politice, analiza birocrației guvernamentale etc.
 • Probleme sociale și politici publice în România postcomunistă: Analiza problemelor sociale, conflicte sociale și dinamică socială, dinamica schimbării politicilor publice, evaluarea politicilor publice etc.
 • Creație artistică și societate:Arta în societate, public și creație artistică, rta ca document social, rta și schimbare socială etc.
 • Sociologia cunoașterii: Fundamentele sociale ale cunoașterii, limbaj și societate, construcția memoriei sociale,timp și timp social,epistemologia științelor sociale etc.
 • Fundamentele metodologice ale științelor sociale:Obiectivitatea cunoașterii științifice, realism și constructivism, validarea în cercetarea socială, specificul cercetării sociale. deontologia cercetării sociale etc.
 • Sociologia Emoțiilor:Emoție și acțiune socială, creație culturală și emoție, empatia ca instrument metodologic în științele sociale, emoție și schimbare socială, etc

CONF. UNIV. DR. ANDREI GHEORGHIȚĂ

 • Explicarea deciziei de vot: clivaje politice și aliniamente electorale; personalizarea politicii electorale; identificare partinică; vot retrospectiv.
 • Explicarea participării electorale: resurse individuale și participare; mobilizareelectorală; conexiuni sociale.
 • Analiza campaniilor electorale: populism; clientelism electoral; rolul mass media.
 • Solidaritate socială și capitalism: tipuri de solidaritate și mecanisme ale solidarității;inegalități sociale; relații de muncă; statul bunăstării.
 • Solidaritate socială și valori sociale: mecanisme ale solidarității; solidaritate încontextul Uniunii Europene; solidaritate în situații de criză.
 • Mișcări sociale: globalizare și mișcări sociale; noi mișcări sociale; noi tehnologii șimișcări sociale; participare politică de protest.
 • Politică, guvernare și stat din perspectiva sociologiei politice: democratizare și consolidare democratică; cultură politică; organizații politice.

DOMENIUL MANAGEMENT

 CONF. UNIV. DR. FLORINA PÎNZARU

 • Impactul digitalizării asupra practicii manageriale
 • Managementul inovării și tehnologiei: cercetare-dezvoltare, strategii și noi modele de afaceri
 • Managementul resurselor și strategii de dezvoltare
 • Strategii manageriale și de marketing pentru crearea de plusvaloare
 • Managementul agilității organizaționale
 • Leadership și managementul echipelor de nativi digitali
 • Managementul programelor complexe de dezvoltare

CONF. UNIV. DR. ELENA-MĂDĂLINA VĂTĂMĂNESCU

 • Rolul capitalului intelectual în dezvoltarea organizațională
 • Resurse intangibile și competitivitate organizațională
 • Rolul capitalului intelectual în internaționalizarea afacerilor
 • Modele manageriale integrative și sustenabilitatea organizațiilor;
 • Comportament și diagnoză organizațională în organizațiile competitive
 • Impactul rețelelor sociale profesionale asupra competitivității manageriale
 • Strategii și practici manageriale B2B
 • Modele multidimensionale de analiză a practicilor organizaționale și manageriale.

PROF. UNIV. DR. DR. DHC CONSTANTIN BRĂTIANU

 • Managementul cunoștințelor în economiile emergente.
 • Managementul dinamicii cunoștințelor organizaționale.
 • Universitățile ca organizații care învață
 • Învățarea organizațională și organizațiile care învață.
 • Integrarea strategiilor de cunoștințe în strategiile corporative.
 • Riscuri associate managementului cunoștințelor
 • Managementul schimbării si managementul de criză

PROF. UNIV. DR. ADRIANA GRIGORESCU

 • Studii de management comparat public/privat și dezvoltare sustenabilă
 • Strategii manageriale și de marketing in afaceri publice și/sau private
 • Managementul performant și etică în afaceri
 • Managementul strategic și inovare in IMM-uri/organizații publice
 • Management integrat educație – mediul de afaceri – sector public
 • Capital uman – relația dintre educație și piața muncii
 • Economie și Guvernare Globala – studii și analize inter- și trans-disciplinare
 • Management comparat internațional
 • Globalizare - Politici și strategii de racordare instituționala
 • Managementul fondurilor europene în dezvoltarea instituțională