ANUNȚ SELECȚIE GRUP ȚINTĂ în proiectul Cercetător-antreprenor pe piața muncii în domeniile de specializare inteligentă (CERT-ANTREP), cod SMIS 124708 și informații privind criteriile de eligibilitate pentru înscrierea la selecția grupului țintă

Rezultate selecție grup țintă CERT - ANTREP

Proiectul Cercetător-antreprenor pe piața muncii în domeniile de specializare inteligentă (CERT-ANTREP) vizează îmbunătăţirea calităţii formării viitorilor cercetători – 70 doctoranzi şi 30 de cercetători postdoctorat – în vederea facilitării tranziţiei de la educaţie la viaţa activă, prin acces la  programe de formare antreprenorială şi dezvoltarea de parteneriate cu angajatori din domeniile de specializare inteligentă în domeniile Științe Politice, Științe Administrative, Științele Comunicării, Sociologie şi Management.

Prin proiect se încearcă implementarea unui sistem integrat de măsuri de educație și de formare profesională în vederea îmbunătățirii competențelor antreprenoriale pentru un grup țintă (GT) format din 100 doctoranzi/cercetători postdoctoranzi, în concordanță cu cerințele pieței muncii, fiind implementat în regiuni mai puțin dezvoltate(Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia, Centru, Sud-Est siSud- Muntenia).

Proiectul se implementează în perioada 24.05.2019 - 23.03.2022, beneficiar fiind Școala Națională de  studii Politice și Administrative, având ca parteneri Camera de Comerț si Industrie a României (CCIR) și Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetarii, Dezvoltării și Inovării (UEFISCDI).

În cadrul proiectului vor fi sprijiniţi financiar 70 studenți doctoranzi și 30 cercetători post-doctorat (organizați în două serii: în primul an - 35 de doctoranzi și 15 postdoctoranzi, iar în anul II, același număr 35 de doctoranzi și 15 postoctoranzi), înmatriculați în anii al II-lea, al III-lea, dar și în perioada de prelungire a programului de doctorat în domeniile Științe Politice, Științe Administrative, Științele Comunicării, Sociologie şi Management.

Organizarea și desfășurarea concursului pentru selecția grupului țintă ȋn cadrul Cercetator-antreprenor pe piața muncii în domeniile de specializare inteligentă (CERT-ANTREP), cod 124708

 Persoanele din grupul țintă –format din doctoranzi și cercetători postdoctorat - trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții, pentru a fi eligibile:

• au domiciliul sau reședința în una din cele 7 regiuni mai putin dezvoltate ale României ( Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia, Centru, Sud-Est șiSud- Muntenia);
• sunt înmatriculați ca doctoranzi în ultimii doi ani de studii doctorale, dar și cei aflați în prelungire de studii.
• sunt cetățeni UE cu domiciliul sau reședința în România, care urmează programe doctorale sau postdoctorale subvenționate de la bugetul de stat, în regim cu taxă sau din alte surse legal constituite;
• nu au participat deja la programe de îmbunătățire a competențelor antreprenoriale sau/și nu au fost grup țintă în proiecte POSDRU care au vizat participarea la programe antreprenoriale;
 Înscrierea doctoranzilor şi a cercetătorilor postdoctorat se va face fizic, ȋn intervalul 1-4 octombrie 2019,la biroul doctorate al SNSPA, din Bulevardul Expozitiei, Nr 30 A, sect 1, Bucuresti, Et 8, cam 802.

PENTRU DOCTORANZI, dosarul trebuie să cuprindă:
• CV-ul în format Europass (include obligatoriu, lista de lucrări publicate și/sau, participarea la proiecte POSDRU, dar și alte proiecte cu finanțări europene, dar și mini-granturi, etc);
• adeverință eliberată de Școala doctorală prin care să se ateste calitatea de student doctorand, având tema de cercetare din aria domeniilor de specializare inteligentă: Științe Politice, Științe Administrative, Științele Comunicării, Sociologie şi Management.
• Copia cărții de identitate (față și verso,dacă este cazul, pentru vizualizarea adresei de reședință);
• scrisoare de intenție;
• scrisoare de recomandare de la profesorul coordonator;
• declarația privind evitarea dublei finanțări(modelul disponibil se găsește în anexa. Nr.1);
• declaraţia privind prelucarea datelor cu caracter personal (modelul disponibil se găsește în anexa Nr 2.);

PENTRU CERCETĂTORII POSTDOCTORAT:

• copia contractului de cercetare postdoctorală preexistent la nivelul Universităţii SNSPA din Bucureşti;
• CV-ul în format Europass(include, obligatoriu,lista de lucrări publicate si/sau, participarea la proiecte POSDRU, dar si alte proiecte cu finantari europene, dar si mini-granturi, etc);
• Copia cărții de identitate(față și verso,dacă este cazul,pentru vizualizarea adresei de reşedinţă);
• declarația privind evitarea dublei finanțări (modelul disponibil se găsește în anexa. Nr.1);
• declaraţia privind prelucarea datelor cu caracter personal (modelul disponibil în anexa Nr 2.);
• pentru cercetătorii post-doctorali selectați în grupul țintă, aceștia trebuie să dețină titlul științific de doctor, obținut în România sau în străinătate cu cel mult 5 ani înainte de admiterea în programul postdoctoral. La data selecției ca grup țintă, cercetătorii care au obținut titlul științific de doctor în străinătate trebuie să facă dovada echivalării acestuia în România, conform legislației naționale în vigoare.

 Sprijinul financiar pe care îl obţine beneficiarul unei burse doctorand antreprenor, respectiv al unei burse cercetător postdoctorat antreprenor, pentru o perioadă de maxim 12 luni, are următoarele componente:

 bursă doctorand antreprenor:1.600RON/lună(sumă forfetară);
 bursă cercetător postdoctorat antreprenor:2.400 RON/lună (sumă forfetară);
 decontarea unei mobilități(transport,cazare),inclusiv a taxei de participare, în limita a 30 de locuri pe an.
 decontarea unei taxe de publicare a articolelor în reviste indexate în baze de date internaționale, în limita a 25 de locuri pe an.

 Obligaţiile doctoranzilor şi cercetătorilor postdoctorat,în calitate de membri ai grupului ţintă,sunt:
 frecventarea lunară a programului de antreprenoriat,cu o componentă teoretică (3module)
 efectuarea stagiului de practică (1 modul) din cadrul programului antreprenorial la agenți economici/actori CDI relevanți(60 ore/participant);
 realizarea unui plan de afaceri/sustenabilitate la sfârşitul programului de antreprenoriat;
 frecventarea programului de consiliere și orientare profesională
 participarea la minim o mobilitate și/sau publicarea a unui articol științific în tema studiilor doctorale/postdoctorale.

Calendarul de desfășurarea procesului de selecție a candidaților pentru grupul țintă al proiectului  Cercetator-antreprenor pe piața muncii în domeniile de specializare inteligentă (CERT-ANTREP), cod SMIS 124708.

Perioada Activitate

1- 4 octombrie 2019 Depunerea dosarului de către doctoranzi şi cercetatori postdoctorat
5-6 octombrie 2019 Selecţia celor 35 de doctoranzi/15 de cercetători postdoctorat

7 octombrie 2019 Publicarea listelor provizorii cu doctoranzii şi cercetătorii postdoctorat admişi pentru înscrierea în proiect
8 octombrie 2019 Depunerea contestaţiilor
9 octombrie 2019 Publicarea rezultatelor în urma soluționării contestațiilor, precum și publicarea listelor finale cu doctoranzii şi cercetătorii postdoctorat admişi pentru înscrierea în proiect

ANEXA 1- Model declaraţie pentru evitarea dublei finanţări;

ANEXA 2- Model declarație privind prelucrarea datelor cucaracter personal;  

METODOLOGIE DE SELECŢIE A GRUPULUI ŢINTĂ  al proiectului Cercetator-antreprenor pe piata muncii in domeniile de specializare inteligenta (CERT-ANTREP) prin burse antreprenor pentru doctoranzi si postdoctoranzi, Cod SMIS 124708

SEPTEMBRIE 2019

PREZENTARE
Prezenta metodologie este elaborată pentru selectarea grupului ţintă al proiectului
Cercetator-antreprenor pe piața muncii în domeniile de specializare inteligentă (CERT-
ANTREP).
Proiectul vizează îmbunătăţirea calităţii formării viitorilor cercetători – 70 doctoranzi şi 30
de cercetători postdoctorat – în vederea facilitării tranziţiei de la educaţie la viaţa activă,
prin acces la programe de formare antreprenorială şi dezvoltarea de parteneriate cu
angajatori din domeniile de specializare inteligentă în domeniile Științe Politice, Științe
Administrative, Științele Comunicării, Sociologie şi Management.
Prin proiect se încearcă aplicarea unui sistem integrat de măsuri de educație și de
formare profesională în vederea îmbunătățirii compețentelor antreprenoriale pentru un grup
țintă (GT) format din 100 doctoranzi/cercetători postdoctoriat în concordanță cu cerințele
pieței muncii, fiind implementat în regiuni mai puțin dezvoltate (Nord-Est, Nord-Vest, Vest,
Sud-Vest Oltenia, Centru, Sud-Est şi Sud- Muntenia).
Proiectul se desfăşoară în perioada 24.05.2019 - 23.03.2022, beneficiar fiind Școala
Națională de Studii Politice și Administrative, cu sediul în Strada Povernei, nr. 6, sect 1
București, reprezentată legal prin Rector, prof.univ.dr. Remus PRICOPIE, avându-i ca
parteneri:
1. Camera de Comerț și Industrie a României (CCIR), cu sediul în Bd. Octavian
Goga nr. 2, București 030982, România, reprezentată legal prin Președinte, dl. Mihai
DARABAN.
2. Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării,
Dezvoltării și Inovării (UEFISCDI), cu sediul în str Mendeleev, nr. 21-25, sector 1,
București, fiind reprezentată legal prin Director general, prof.univ.dr. Adrian Curaj.
Condiţiile acordării finanţării sunt cele prevăzute în contractul de finanţare POCU
37141/23.05.2019, încheiat între Școala Națională de Studii Politice și Administrative din
Bucureşti (SNSPA) şi Ministerul Fondurilor Europene (MFE), prin Autoritatea de
Management pentru Programul Operaţional Capital Uman (AM POCU).

Procesul de selecţie a grupului ţintă se va face în acord cu legislaţia în vigoare, cu respectarea
principiilor egalității de şanse şi ale nediscriminării.

Obiectivul general al proiectului: îmbunătățirea calității formării viitorilor cercetători, a 70
de doctoranzi cu frecvență, înmatriculați în anul II sau III, precum și cei aflați în prelungire
de studii, și a 30 de post-doctoranzi, în vederea facilitării tranziției de la educație la viața
activă, prin acces la programe de formare antreprenorială și dezvoltarea de parteneriate cu
angajatori din domeniile de specializare inteligentă Tehnologia Informațiilor și
comunicațiilor, Spațiu și securitate și Bioeconomie.

În cadrul proiectului vor fi sprijiniţi financiar 70 studenți doctoranzi și 30 cercetători
post-doctorat (organizați în două serii: în primul an - 35 de doctoranzi și 15
postoctoranzi, iar în anul II, același număr 35 de doctoranzi și 15 postoctoranzi), prin
acordarea următoarelor sume forfetare lunare:
- bursa doctorand antreprenor va avea valoarea de max. 1.600 lei/lună și se va acorda
pentru o perioada de maxim 12 luni consecutive;
- bursa cercetător postdoctorat antreprenor va avea valoarea de max. 2.400 lei/lună și se
va acorda pentru o perioada de maxim 12 luni consecutive pentru cercetătorii
postdoctorat din cadrul proiectului.

Organizarea şi desfăşurarea concursului pentru selecția grupului țintă ȋn cadrul proiectului
Cercetator-antreprenor pe piața muncii în domeniile de specializare inteligentă (CERT-
ANTREP), cod 124708 va avea următoarele etape:

1. Informarea potenţialului grup ţintă se va face prin postarea publică, pe site-ul
Universităţii SNSPA din Bucureşti www.snspa.ro dar și pe site-ul Școlii Doctorale a
SNSPA, http://doctorat.snspa.ro/ a perioadei de desfăşurare a concursului de selecţie
a doctoranzilor şi cercetătorilor postdoctorat, a condiţiilor de eligibilitate şi a criteriilor
de selecţie. Anunţul va fi însoţit de prezenta Metodologie de selecţie și de anexele:
Calendar de desfăşurare a selecţiei, Grila de evaluare, Model declaraţie pentru
evitarea dublei finanţări, Model declarație privind prelucrarea datelor cu caracter
personal.

2. Persoanele din grupul țintă format din doctoranzi și cercetători postdoctorat
trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții pentru a fi eligibile:
• au domiciliul sau reședinta în una din cele 7 regiuni mai puțin dezvoltate ale României
(Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia, Centru, Sud-Est si Sud- Muntenia 1 );
• sunt înmatriculați ca doctoranzi în ultimii doi ani de studii doctorale sau aflați în
prelungire de studii, conform normelor legale;
• sunt cetățeni UE cu domiciliul sau reședința în România, care urmează programe
doctorale sau postdoctorale subvenționate de la bugetul de stat, în regim cu taxa sau din
alte surse legal constituite;
• nu au participat deja la programe de îmbunătățirea compețentelor antreprenoriale
sau/și nu au fost grup țintă în proiecte POSDRU care au vizat participarea la programe
antreprenoriale.

3. Înscrierea doctoranzilor şi a cercetătorilor postdoctorat se va face fizic, ȋn
intervalul 1-4 octombrie 2019, la Biroul doctorate al SNSPA, din Bulevardul
Expoziției, Nr 30 A, sect 1, București, Et 8, cam 802.

PENTRU DOCTORANZI, dosarul trebuie să cuprindă:
 adeverință eliberată de Școala doctorală prin care să se ateste calitatea de student
doctorand, având tema de cercetare din aria domeniilor de specializare inteligentă
aferentă domeniilor Știinte Politice, Șiințe Administrative, Științele Comunicării,
Sociologie şi Management.
 CV-ul în format Europass (include, obligatoriu, lista de lucrări publicate și/sau,
participarea la proiecte POSDRU, dar și alte proiecte cu finanțări europene, dar și
mini-granturi, etc);
 copia cărții de identitate (față și verso, dacă este cazul, pentru vizualizarea adresei de
reședință);
 scrisoare de intenție;
 scrisoare de recomandare de la profesorul coordonator;

1 Regiunea de dezvoltare Bucureşti-Ilfov nu este eligibilă

5
 declarația privind evitarea dublei finanțări (modelul disponibil se găsește în anexa.
nr.1);
 declaraţia privind prelucrarea datelor cu caracter personal (modelul disponibil se
găseşte în anexa. Nr.2);

PENTRU CERCETĂTORII POSTDOCTORAT:
 copia contractului de cercetare postdoctorală preexistent la nivelul
Universităţii
SNSPA din Bucureşti;
 CV-ul în format Europass (include, obligatoriu, lista de lucrări publicate și/sau
participarea la proiecte POSDRU, dar și alte proiecte cu finanțări europene sau mini-
granturi, etc);
 copia cărții de identitate (față și verso, dacă este cazul, pentru vizualizarea adresei
de reşedinţă);
 declarația privind evitarea dublei finanțări (modelul disponibil se găseşte în anexa.
Nr.1);
 declaraţia privind prelucrarea datelor cu caracter personal (modelul disponibil se
găseşte în anexa. Nr.2);
 cercetătorii post-doctorali selectați în grupul țintă trebuie să dețină titlul științific
de doctor, obținut în România sau în străinătate, cu cel mult 5 ani înainte de
admiterea în programul postdoctoral. La data selecției ca grup țintă, cercetătorii care
au obținut titlul științific de doctor în străinătate trebuie să facă dovada echivalării
acestuia în România, conform legislației naționale în vigoare.

4. Secretariatul Şcolii doctorale va elibera pentru fiecare doctorand, la cerere, o
adeverinţă care să conţină următoarele informaţii: calitatea de doctorand admis în anul
al II-lea sau al III-lea la studii doctorale sau decizia de prelungire a studiilor de
doctorat, numele conducătorului de doctorat, precum şi mențiunea că studentul
doctorand/ postdoctorand are îndeplinite obligațiile activităţilor prevăzute în planul de
pregătire individuală.

6
5. Selecţia celor 70 de doctoranzi și 30 de postdoctoranzi, 35 doctoranzi și 15
postoctoranzi, în primul an de implementare a proiectului, se va face de către
Comisia de evaluare și selecție stabilită la nivelul fiecărei Școli doctoral, ȋn intervalul
5-6 octombrie 2019, în urma verificării dosarelor de înscriere depuse de către aceștia
la Şcoala doctorală.
Se va analiza CV-ul fiecarui candidat, lista de publicații, precum și participarea la
atragerea de mini-granturi, etc.

6. Comisia de evaluare și selecție stabilită la nivelul fiecărei Școli doctorale va fi
constituită, prin decizia Rectorului Universităţii SNSPA din Bucureşti, din persoane
selectate dintre cadrele didactice ale SNSPA. Comisie va fi formată din 3 (trei) membri
(un președinte și doi membri) și un secretar cu atribuții administrative.

7. Membrii comisiilor de evaluare și selecţie vor respecta criteriile stabilite prin
prezenta metodologie şi vor păstra confidenţialitatea datelor cu caracter personal.
Evaluarea fiecărui doctorand/cercetător postdoctorat se va face conform grilei anexate.

8. După evaluare, se vor întocmi procesele verbale însoţite de listele provizorii cu
doctoranzii şi cercetătorii postdoctorat admişi pentru înscrierea în proiect, care vor fi
postate în data de 7 octombrie 2019 pe site-ul Universităţii SNSPA din Bucureşti,
www.snspa.ro și pe site-ul Școlii doctorale, http://doctorat.snspa.ro/.

9. Contestaţiile vor putea fi depuse în data de 8 octombrie 2019 la secretariatul Şcolii
doctorale corespunzătoare. Acestea vor fi soluţionate de Comisia de soluționare a
contestațiilor până la data de 9 octombrie 2019. Comisia de soluționare a contestațiilor
va fi formată din cadre didactice afiliate Școlilor doctorale, la propunerea directorului
acesteia și va fi aprobată prin decizie a Rectorului Universităţii SNSPA din Bucureşti.
După ce vor fi soluţionate contestaţiile, se vor întocmi procesele verbale privind
procesul de selecţie a doctoranzilor şi cercetătorilor postdoctorat, pentru domeniile
Ştiinţe Politice, Ştiinţe Administrative, Ştiinţele Comunicării, Sociologie şi
Management, însoţite de listele finale cu grupul ţintă admis pentru înscrierea în proiect,

7
care vor fi făcute publice pe data de 9 octombrie 2019 pe siteul Universităţii SNSPA
din Bucureşti, www.snspa.ro, cât şi pe site-ul Şcolii doctorale, http://doctorat.snspa.ro/

10. Înscrierea în grupul ţintă al proiectului a doctoranzilor şi cercetătorilor
postdoctorat admişi se va face cu data de 9 octombrie 2019.
 Pentru înscrierea în proiect, doctoranzii şi cercetătorii postdoctorat admişi vor
completa şi semna următoarele documente:
 Actul adițional (de acordare a bursei doctorand antreprenor) la Contractul de
studii doctorale, respectiv Actul adițional (de acordare a bursei cercetător postdoctorat
antreprenor) la Contractul de cercetare postdoctorală;
 formularul individual de înregistrare în grupul ţintă;
 declarația privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

11. Doctoranzii şi cercetătorii postdoctorat, care fac parte din grupul țintă al
proiectului, vor beneficia de o bursă de cercetător doctorand antreprenor și cercetător
postdoctorat antreprenor, pentru o perioadă de maxim 12 luni, după cum urmează:
 bursă doctorand antreprenor: 1.600 lei/lună (sumă forfetară);
 bursă cercetător postdoctorat antreprenor: 2.400 lei/lună (sumă forfetară);
 decontarea unei mobilități (transport, cazare), inclusiv a taxei de participare, în limita a
30 de locuri pe an;
 decontarea a unei taxe de publicare a articolelor în reviste indexate în baze de date
internaționale, în limita a 25 de locuri pe an;

12. Obligaţiile doctoranzilor şi cercetătorilor postdoctorat, în calitate de membri ai
grupului ţintă, sunt următoarele:
 frecventarea lunară a programului de antreprenoriat, cu o componentă teoretică (3
module);
 efectuarea stagiului de practică (1 modul) din cadrul programului antreprenorial, la
agenți economici/actori CDI relevanți (60 ore/participant);
 realizarea unui plan de afaceri /sustenabilitate post-studii la sfârşitul programului de
antreprenoriat;

8
 frecventarea programului de consiliere și orientare profesională;
 participarea la minim o mobilitate şi/sau publicarea a unui articol științific în tema
studiilor doctorale/postdoctorale.

ERATĂ ANUNȚ SELECȚIE GRUP ȚINTĂ - Prelungire termen depunere dosare până pe 11 octombrie 2019

ANEXE:

ANEXA 1 - Calendar de desfăşurare selecţiei;
ANEXA 2 - Grila de evaluare;
ANEXA 3 - Model declaraţie pentru evitarea dublei finanţări;
ANEXA 4 - Model declarație privind prelucrarea datelor cu caracter personal;